សព្វាវុធថ្មី! សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion550!

July 7, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី៩ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.549 ទៅ​ 2.1.6.550 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Cambodian Flag(Parachute) (15ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Ghost Soul(Melee)(90ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Ghost Pegasus(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន     93R-Mission(Pistol)(30ថ្ងៃ)

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   Bound(M/F)(30ថ្ងៃ):Honor+120%, Moving Speed+2%, Dance Recover HP+10%

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Dust HK(Assault)(30ថ្ងៃ)

៩.៤០០០ AK Gold ទទួលបាន Robot Angel-Order(Pet)(1):Robot Angel, Ullier, can switch between the gun form of order and angel form., Angel Shape: Moving Speed+2%, Learn Skill No Failed, Resist a friendly flash, Honor+100%, Silver+50%, Watcher Blade Shape: kill enemy in PVE mode recover AP, in PVE mode Drop Rate+2, in PVE Mode Final Damage+1, Honor+50%, Silver+100%

១០. រាល់ការបញ្ចូល៤០០ AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

 

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Summer Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Night Battle(Assault),​ Rainball(Sniper), Civil War(Pistol) និង Summer Height(M or F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Summer Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Night Battle(Assault),​ Rainball(Sniper), Civil War(Pistol) និង Summer Height(M or F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Summer Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Night Battle(Assault),​ Rainball(Sniper), Civil War(Pistol) និង Summer Height(M or F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Cha Cha(Dance Card): Recover 7HP
  • Phoenix Nirvana(Dance Card): Recover 7HP
  • Civil War(Pistol): High Fire Rate, Strong Mobility, Quick Reload, Quick Switch Gun
  • Rainball(Sniper): High Ammunition, Ultra-High Range, High Fire Rate, Strong Stability, Blind & Accurate
  • Night Battle(Assault): Fast Fire Rate, Ballistic Strength, Quick Reload, High Armor-Piercing, Quick Switch Gun
  • Sunward Fan(Backdress): Moving+5%, Quick Switch Gun, Fall No Damage, Honor+150%, Silver+150%
  • Summer Height(M or F): Honor+50%, Moving Speed+2%

VIP Store៖

  • Brilliant Lord(Assault) 8 stars: Origin Series, Gold Elemental Weapon, Excellent Flexibility, Ultra Damage, Excellent stability, Ultra Armor-Piercing, Ultra Quick Switch Gun and Quick Reload, Killed by enemy in small game mode, The next player can choose to kill, Used by the main weapon itself, Own to provide silver coin bonus, Increase Damage in some PVE

  • Giana(Sub-Gun) 8 stars: Ultra fast Speed, Super Stability, Horror Explosive Power, Excellent Flexibility, Ultra Damage, Quick Switch Gun, Quick Reload, Increase Damage in some PVE, Skill-Frost Shield: , Can resist some weapon damage

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៧ កក្កដា ២០១៨

GM Kevin