សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 552!

July 27, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី​៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.551 ទៅ​ 2.1.6.552  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      V5 Combination(1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Ice Blue Crown(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន    Dust 82(Grenade)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   Battle Force(M/F)(៣០ថ្ងៃ)

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Tactical Bag(Backpack)(៣០ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

Undead Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Undead King(Headdress), Shadow of Wind(Melee),​ Magic Bound(Shotgun), , Dimensional(Assault), Undead King(M) or Undead Queen(F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

Undead Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Undead King(Headdress), Shadow of Wind(Melee),​ Magic Bound(Shotgun), , Dimensional(Assault), Undead King(M) or Undead Queen(F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Undead Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Undead King(Headdress), Shadow of Wind(Melee),​ Magic Bound(Shotgun), , Dimensional(Assault), Undead King(M) or Undead Queen(F))​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Undead King(Headdress):Moving Speed+1%, Reduce Head Damage
  • Dragon & Phoenix(Fragment): With Phoenix Arrow(Sniper) or Ice Breath(Sub-Gun) combine to Dragon & Phoenix(Trans-Gun)
  • Shadow of Wind(Melee): High Damage, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Strong Mobility, Increase Damage in some PVE
  • Magic Bound(Shotgun): Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Raise the range, Unlimited backup clip, Increase Damage in some PVE
  • Dimensional(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Increase Damage in some PVE
  • Ice Breath(Sub-Gun): High Damage, Fast shooting speed, Two shots, Strong mobility, Increase Damage in some PVE
  • Phoenix Arrow(Sniper): Quick Switch Gun, Quick Reload, Increased number of bullets, Blind and precise, Increase Damage in some PVE
  • Undead King(M) or Undead Queen(F)Honor+100%|Moving Speed+2%

VIP Store៖

  • Dragon & Phoenix(Trans-Gun) 8 stars: Transform Gun|SR Shape Blindness Precision|Sub-Gun Burst Out of Shape|Strong Strain|High Damage|Quick Reload|Increase Damage in some PVE

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី៩ ខែកក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin