ការលក់ Permanent Weapon

August 16, 2018

សេចក្តីជូនដំណឹង!
សេវាកម្សាន្ត AK2 នឹងដាក់លក់កាំភ្លើងទាំង20ដើមខាងក្រោមនេះជាPermanent ចាប់ពីថ្ងៃទី13 សីហា ដល់ថ្ងៃទី31 សីហា 2018។ កុំអោយឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅអោយសោះណា៎! រួសរាន់ឡើងអល់ណប់!

សេវាកម្សាន្ត AK2 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជម្រាបជូនដំណឹងជាមុន។

GM Kevin