វគ្គ Battle Royale ជាក្រុម

August 17, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 ខែសីហា ឆ្នាំ2018 ។

ផែនទីថ្មី៖

ចុចទីនេះដើម្បីមើល របៀបលេងវគ្គ Battle Royale ជាក្រុម

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 ​​សីហា ដល់​ថ្ងៃ​ទី2 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.552 ទៅ​ 2.1.6.553 និង  2.1.6.553 ទៅ​ 2.1.6.554 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      V5 Combination (1)

២.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Useful Bag(Backdress)(90ថ្ងៃ)

៣.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Colorful Blinker Package(30ថ្ងៃ)

៤.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Golden 82(Grenade)(30ថ្ងៃ)

៧. ​2400 AK Gold ទទួលបាន   Kirin(M/F)(30ថ្ងៃ): Honor+40%, Silver+40%, Moving Speed+1%

៨. 3200 AK Gold ទទួលបាន   Golden FN2000(Assault)(30ថ្ងៃ)

៩. 4000 AK Gold ទទួលបាន   Angel-Justice(Pet)The Mechanical angel Michael can switch to Sword of Justice & Angel Form., Angel Form: Moving Speed+2%, Learn Skill Never Failed, Low food consumption, Honor+100%, Silver+50%, Sword of Justice Form: PVE Mode Armor limit +20, PVE Mode Drop Limit +2, PVE Mode Increase Damage(Does not overlap with other added damage attributes), Honor+100%, Silver+50%

១០. រាល់ការបញ្ចូល400 AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

សម្ភារៈថ្មី៖

Love Whisper Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Dew(Assault),​ Milky Way(Melee), The Fog(Sniper), Saravan Khmer(Dance Card), Blue Wings(Backdress) និង Love Whisper(M or F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Love Whisper Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Dew(Assault),​ Milky Way(Melee), The Fog(Sniper), Saravan Khmer(Dance Card), Blue Wings(Backdress) និង Love Whisper(M or F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Love Whisper Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Dew(Assault),​ Milky Way(Melee), The Fog(Sniper), Saravan Khmer(Dance Card), Blue Wings(Backdress) និង Love Whisper) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Saravan Khmer(Dance Card): Recover 7HP
  • Milky Way(Melee): Left attack speed fast, Right Click one kill, Large Attack Range, High damage, Strong mobility
  • Spring Moon Flower(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
  • The Fog(Sniper): High ammunition, Ultra high range, High speed, Strong stability
  • Frozen Dew(Assault): High damage, Strong armor piercing, Fast shooting speed in open Scope, not open Scope Moving Speed Fast, Quick Reload, Most PVE damage x1.5, MM1&2 damage x1.2
  • Love Whisper(M or F): Honor+50%, Silver+50%, Dance Recover HP 5%, Moving Speed+1%

VIP Store៖

  • Dragon Spear(Melee) 8 stars:  Left key fast two stroke, Oversize attack range, Ultra Attack Speed, Right Click Kill, PVE increase Damage, MM repelling effect Increase, PVE Skill-Dragon Roar 9days: , In PVE Right Click Charge, Wide range of AOE damage

  • Magnificent(Pistol) 8 stars:  Spot Shoot: , Blast after hitting the enemy, Continuous Shoot: , Super fast fire rate, Right-click closer attack, Ultra armor piercing, Significantly increased range, Stability improve, Moving Speed improve, High Damage MM1, Quick Switch Gun, All PVE modes improve high damage

  • Dragon Roar(Assault) 8.5 stars:  Dragon Soul, Ultra Damage, Ultra low attenuation, Increase speed of gun moving, Ultra Fire Rate, Ultra long range, Specila Kill Icon, Owner Died not Drop Gun, Excellent Stability, First application of key function, Middle key sector bayonet injury, Glory debut exclusive tips, PVP Skill-7in7out:, When HP lower than 50, Resistance to 3 explosions

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែសីហា ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin