ការលក់ Permanent Clothes

August 29, 2018

សេចក្តីជូនដំណឹង!

សេវាកម្សាន្ត AK2 នឹងដាក់លក់ឈុតសម្លៀកបំពាក់ 30ឈុត(ប្រុស+ស្រី)ជាPermanent ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដល់ថ្ងៃទី30 កញ្ញា 2018។

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះសម្លៀកបំពាក់ទាំង30ឈុតនេះ៖

កុំអោយឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅអោយសោះណា៎! រួសរាន់ឡើងអល់ណប់!

សេវាកម្សាន្ត AK2 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ជម្រាបជូនដំណឹងជាមុន។

GM Kevin