សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 555!

August 29, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី3 ដល់ ថ្ងៃទី16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.554 ទៅ​ 2.1.6.555  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      V5 Combination(1)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     Iceមាតេ(Eardress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Storm Glock(Grenade)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន   Wind Dancer(M)/Scarlet Princess(F)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   Storm AK47(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Love Whisper Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Love(Melee) or Friend(Melee), Spring Bracelet(Wristdress), Golden Dragon(Headress), Spring FN2000(Assault), Spring Comet(Shotgun) និង Fantasy Glaze(M or F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Love Whisper Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Love(Melee) or Friend(Melee), Spring Bracelet(Wristdress), Golden Dragon(Headress), Spring FN2000(Assault), Spring Comet(Shotgun) និង Fantasy Glaze(M or F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Love Whisper Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Love(Melee) or Friend(Melee), Spring Bracelet(Wristdress), Golden Dragon(Headress), Spring FN2000(Assault), Spring Comet(Shotgun) និង Fantasy Glaze(M or F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Spring Bracelet(Wristdress): PVE HP+10|Honor+20%
  • Golden Dragon(Headress): Protect Head|Honor +20%
  • Love(Melee): High Damage, Fast Attack Speed, Large Attack Range, Left button three combo attack, Right Click One Kill, Right-click force attack, Increase damage in some PVE modes
  • Friend(Melee): High Damage, Fast Attack Speed, Large Attack Range, Left button three combo attack, Right Click One Kill, Right-click force attack, Increase damage in some PVE modes
  • Spring Comet(Shotgun): High precision, High power, High velocity, Fast rate of fire, Continuous shooting, Increase damage in some PVE modes
  • Spring FN2000(Assault): Fast shooting, High Armor piercing, Quick Reload, Strong stability, Increase damage in some PVE modes
  • Fantasy Glaze(M or F): Honor+50%, Silver+50%, Danace Recover HP5%, Moving Speed+1%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែសីហា ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin