សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 557!

September 28, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី1 ដល់ ថ្ងៃទី14 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.556 ទៅ​ 2.1.6.557  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      V5 Combination(1)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     Glory Befal(M &F Headdress)(30ថ្ងៃ): Reduce Damage on Head, Honor +20%

4. 1200 AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Spark Fly(Grenade)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន   Sunshine Suit(M/F)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   Spark Mp7(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Spring Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Moon(Melee),Glory Befall(Handdress), Golden Dragon(Headress), Glory Befall(Armlet), Glory Befall(M/F Headress) និង Diablo Glaze(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Spring Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Moon(Melee),Glory Befall(Handdress), Golden Dragon(Headress), Glory Befall(Armlet), Glory Befall(M/F Headress) និង Diablo Glaze(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Spring Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Moon(Melee),Glory Befall(Handdress), Golden Dragon(Headress), Glory Befall(Armlet), Glory Befall(M/F Headress) និង Diablo Glaze(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Glory Befall(Handdress): Honor +20%, Quick Reload
  • Glory Befall(M & F Headress): Reduce Damage on Head, Honor +20%
  • Diablo Moon(Melee): Fast attack, Increase Damage, Attack Range Increase, Force attack, Reduced power storage time, Storing the enemy, PVE Mode Charge launch half moon, Causes extensive AOE damage
  • Diablo Dragon(Assault): Ultra Damage, Ultra Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload, Strong Mobility, Fast moving with a gun
  • M4A1-Fine(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Quick Reload
  • Diablo Glaze(M or F): Honor+100%, Silver+100%, Dance Recover HP +5%, Moving Speed+5%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី17 ខែកញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី14 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin