សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 558!

October 23, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24 តុលា ឆ្នាំ2018 ។

 

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី24 ​​តុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.557 ទៅ​ 2.1.6.558 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Devil King Axe(Melee) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Devil King’s Power(Backdress)(90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Spiderman(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Devil King 2x USP(Pistol)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន   Devil Suit(M/F)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន   Devil King Famas (Assault)(30ថ្ងៃ)

9. 3200 AK Gold ទទួលបាន   7Star Pet Package(1): ដែលពេលបើកអាចទទួលបានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្នុងចំណោមសត្វចិញ្ចឹម3គឺ Sprite(Pet), Mackerel(Pet), Mockery(Pet)

10. រាល់ការបញ្ចូល400 AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

សម្ភារៈថ្មី៖

Starry Pack Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry(Assault),​ Starry Abyss(Slingshot), Starry Sky(Sub-Gun), Starry Fox(Backdress), Starry Bangle(Wristdress) និង (Starry Prince(M) or Starry Princess(F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Starry Pack Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry(Assault),​ Starry Abyss(Slingshot), Starry Sky(Sub-Gun), Starry Fox(Backdress), Starry Bangle(Wristdress) និង (Starry Prince(M) or Starry Princess(F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Starry Pack Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry(Assault),​ Starry Abyss(Slingshot), Starry Sky(Sub-Gun), Starry Fox(Backdress), Starry Bangle(Wristdress) និង (Starry Prince(M) or Starry Princess(F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 • Starry Bangle(Wristdress): Honor +20%, PVE HP+10
 • Starry Fox(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
 • Starry Abyss(Slingshot): Full Power one shoot kill, Strong suppression, Steel ball hits instantly, Strong strain, Strong mobility, High steel ball Damage, Fast power storage, 10 cracked steel balls after killing, Caused by enemies in a wide range, Super high splash damage, Need to equip the slingshot ammunition card
 • Starry Sky(Sub-Gun):High precision, Quick Reload, High Damage, Fast Fire Rate, MM1&2 damage increase, Increase damage for some PVE modes
 • Starry(Assault): New tactical AR, Left button very Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Strong Stable, Strong Mobility, Open scope mode:, Extremely high damage, Strong tactical aggressive, Increase damage for some PVE modes
 • Starry Prince(M) or Starry Princess(F): Honor +50%, Silver +50%, Dance Recover HP Speed 5%, Moving Speed +1%

VIP Store៖

 • Cracker-Ray(Sniper) 8 stars:  Future technology blessing, Through-Wall, Speed of Fire is very fast, Open Scope Speed is very fast, Quick Switch Gun, Quick Reload, Strong Armor-Piercing, Super high damage, High accuracy, The gun body is lighter, Super long range, Don’t Need Special Bullets, Exclusive special skills:, Hit the player will prompt, Kill alot player will recover HP, Hit the player to recover bullet, PVE mode Unlimited Backup Bullet.

New Honor Hall៖

 • Twin Rainbow(Bow) 8 stars: Huang Zhong Soul, Never sell, Will not log in to the mall, Glory debut exclusive tips, The most powerful maneuvering bow, Exclusive incentive icon, Dead no Fall, Super high damage, Strong suppression, Arrow flying fast, Super strain capacity, High arrow damage, Fast power storage, Exclusive skill, double arrow:, Press “F” button to switch between, Yang Arrow and Burst Arrow
 • Dysprosium(Grenade) 8 stars: Super high damage, Super high Armor-Piercing, Ultra high explosion range, Ultra Moving Speed , Double flight mode, Super long flight distance, Strong suppression, Special Explosive Attributes, Within the scope of the explosion can recover own and teammate HP, Increase damage for some PVE modes
 • Together(Backdress):  Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
 • M4A1- Dependant(Assault): Strong stability, Fast Fire Rate, Quick Reload, Strong mobility
 • Ice-Cream(Dance Card) : Recover 5HP

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី24 ខែតុលា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin