សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 559!

November 2, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី5 ដល់ ថ្ងៃទី18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.558 ទៅ​ 2.1.6.559  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Zoo-Rabbit(Pistol)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     Catty Earning(Eardress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Zoo Bear(Grenade)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន   Platinum Dream(M/F)(30ថ្ងៃ): Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

8. 3200 AK Gold  បាន   Zoo-M16(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Idol Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry Night(Remote Thunder), Idol SMG(Sub-Gun), Idol Pistol(Pistol), Cantabile(Eardress), Present(Backdress) និង Diablo Dream(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

Idol Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry Night(Remote Thunder), Idol SMG(Sub-Gun), Idol Pistol(Pistol), Cantabile(Eardress), Present(Backdress) និង Diablo Dream(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

Idol Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Starry Night(Remote Thunder), Idol SMG(Sub-Gun), Idol Pistol(Pistol), Cantabile(Eardress), Present(Backdress) និង Diablo Dream(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Cantabile(Eardress): Low Key, Honor +20%
  • Present(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
  • Starry Night(Remote Thunder): Remote controlExplosion mode, Superior control, Wide range, PVP mode high damage, Throw distance
  • Idol Pistol(Pistol): Quick Reload, High Damage, Fast Fire Rate, Large amount of ammunition
  • Idol SMG(Sub-Gun): High precision, Quick Reload, High Damage, Fast Fire Rate, MM1&2 damage increase, Increase damage for some PVE modes
  • Diablo Dream(M or F): Honor +50%, Silver +50%, Dance Recover HP Speed 5%, Moving Speed +1%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី24 ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin