សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 560!

November 13, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ។

 

  • ផែនទី Walres Outpost(Bomb) ថ្មី

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី19 ​វិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី2 ធ្នូ ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.559 ទៅ​ 2.1.6.560 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      V5 Combination (1)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Pokemon Ball(Grenade)(90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Mini Pokemon Ball(Eardress)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card(1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Pokemon Hammer(Shotgun)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន     Phoenix Wings(Backdress)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Pokemon ACE(Assault)(30ថ្ងៃ)

9. បន្ទាប់ពី បញ្ចូលគ្រប់ 3200​ AK Gold រាល់ការបញ្ចូល400 AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

សម្ភារៈថ្មី៖

November 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),​ Assassinator(Shotgun), Steam Knight(Pistol), Neosteam(Backdress) និង (Plainsman(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

November 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),​ Assassinator(Shotgun), Steam Knight(Pistol), Neosteam(Backdress) និង (Plainsman(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

November 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),​ Assassinator(Shotgun), Steam Knight(Pistol), Neosteam(Backdress) និង (Plainsman(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Steam Knight(Pistol): Warriors Series, Ultra Damage, Ultra high Maneuver, Super High Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, Blast after hitting the enemy, Large explosion range, Extremely oppressive, Point shot trajectory precision, Fast bursting speed, Most PVE mode increase Damage x2, Kill the enemy get 2 bullets, Killing enemies can restore armor for yourself
  • Assassinator(Shotgun): Ultra High Damage, Ultra Fast Fire Rate, One shot multiple shots, Super high PVE mode damage bonus, Right-click release after full power in PVE mode, Defense Shield, for yourself and teammates within the range, Invincible and restore armor value for a certain period of time
  • Gear Duke(Assault): High Damage, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Some PVE mode increase Damage, Killing enemies can restore armor for yourself
  • Neosteam(Backdress):Moving Speed +3%, Fall No Damage, Pistol Bullet Card +2, Assault Bullet Card +6, Honor +50%
  • Plainsman(M&F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion Lv1, Moving Speed +1%

VIP Store៖

  • Aries(Assault) 8 stars:  Gods Series, Ultra High Damage, Ultra Armor Piercing, Ultra Fast Fire Rate, Special Kill Icon, Excellent stability, Exclusive skill: Bloody Ares, You can add damage to yourself, every time you hit an enemy, PVP Max add 3 Points, PVE Max add 15 Points.

New Honor Pack៖

  • -កញ្ចប់ Star Cluster Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី ២ ដល់ ៤ រួមនិង Grief Star(Melee)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Violence Star(Grenade)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Secret Star(Sniper(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Courage Star(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី19 ខែវិច្ឆិកា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin