សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 561!

November 27, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី3 ដល់ ថ្ងៃទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.560 ទៅ​ 2.1.6.561  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      NBA Battleax(Melee)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      NBA Luger(Pistol)(30ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Basket Ball(Grenade)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    NBA Stg44(Assault)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    NBA AWP(Sniper)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   NBA M14EBR(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

November 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol), Song Shadow(Sniper), Mechanical Heart(Grenade), Fleeting(Backdress)និង Midnight Singer(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

November 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol), Song Shadow(Sniper), Mechanical Heart(Grenade), Fleeting(Backdress)និង Midnight Singer(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

November 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol), Song Shadow(Sniper), Mechanical Heart(Grenade), Fleeting(Backdress)និង Midnight Singer(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Eurythmics(Pistol): Very Fast Fire Rate, High Damage, Ballistic Stability, Strong mobility, Quick Switch Gun, Quick Reload, 1 Shot Kill for Dancing Enemy
  • Mechanical Heart(Grenade): New Grenade, Large range of damage, High Damage, Strong suppression, Some PVE mode increase Damage
  • Song Shadow(Sniper): Quick Reload, Quick Open Zoom, Excellent Mobility, Strong Armor Piercing, Ammunition increase, Excellent precision
  • Fleeting(Backdress): Moving Speed +3%, Fall No Damage, Silver +100%, Quick Switch Gun, Honor +50%
  • Midnight Singer(M or F): Honor +50%, Silver +50%, Dance Recover HP Speed5%, Moving Speed +1%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី19 ខែវិច្ឆិកា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin