សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 562!

December 14, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17 ធ្នូ ឆ្នាំ2018 ។

ចំនុចពិសេសក្នុងេVersion នេះ៖

 • អ្នកកម្សាន្តអាចកម្សាន្តក្នុងវគ្គ G-Mission 1-4(Hard) ទទួលបាន កាតទាំងបីខាងលើនេះ ហើយផ្គុំគ្នា នោះអ្នកនឹងទទួលបានកញ្ចប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Merry X’mas(Pack)។ បើកវាអ្នកនឹងអាចទទួលបាន ៖ Lord of Abyss(Assault)  ឬ Deer Horn(Headdress) ឬ Christmas Beard(Facedress) ឬ Flying Night(Grenade)។
 • ក្នុងផែនទីថ្មី Snow Castle(Snow Team) អ្នកសម្លាប់សត្រូវ 20នាក់ នឹងទទួលបាន Twilight Snow(Pack) ដែលអ្នកបើកបាន Snow ARX160(Assault) ឬ Snow Sword(Melee) ឬ​ Zero Degree(Grenade)។

ផែនទី Snow Castle(Snow Team) ថ្មី

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី17 ​ធ្នូ  ឆ្នាំ2019 ដល់​ថ្ងៃ​ទី6 មករា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.561 ទៅ​ 2.1.6.562 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Snow-Red Knight(Pistol) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Reindeer M82A1(Sniper)(90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Snow Man(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Dream(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card(1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Snow-Sonic(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន     Christmas Twilight(M/F)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Pokemon ACE(Assault)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន     Snow-HK416(Assault)(30ថ្ងៃ)

10. បន្ទាប់ពី បញ្ចូលគ្រប់ 3200​ AK Gold រាល់ការបញ្ចូល400 AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

សម្ភារៈថ្មី៖

December 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow Murder(Assault),​ Snow Frosty(Shotgun), Snow Shadow(Melee), Christmas Knot(Backdress) និង (Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

December 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow Murder(Assault),​ Snow Frosty(Shotgun), Snow Shadow(Melee), Christmas Knot(Backdress) និង (Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

December 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow Murder(Assault),​ Snow Frosty(Shotgun), Snow Shadow(Melee), Christmas Knot(Backdress) និង (Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 • Snow Shadow(Melee): Large Attack Range, Very High Damage, Charge Attack, Fast Attack Speed
 • Snow Frosty(Shotgun): High Damage, Strong Armor-Piercing, Dragon Emperor Mode Damage Increase, MM1&2 mode damage increase
 • Snow Murder(Assault): Fast Fire Rate, Quick Reload, Increase Stability
 • Christmas Knot(Backdress):Moving Speed +3%, Fall No Damage, Quick Switch Gun, Silver +100%, Honor +100%
 • Snow Ocean(M&F): Honor +100%, Silver +50%, Protect Explosion Lv1, Moving Speed +1%

Active Fund

គ្រាន់តែចំណាយ39 AK Gold និង Online 60នាទី ជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល ២សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ នោះអ្នកអាចប្តូរយកសរុប 95M Point។ ព្រឹិត្តការណ៍នេះគឺមានសុពលភាពត្រឹមតែ30ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទិញ Fund។

VIP Store៖

 • Poseidon(Assault) 8 stars:  Powerful Grenades can be fired, Significant increase in injuries, High Armor-Piercing, Rapid increase in fire speed, Quick Reload, Quick Switch Gun, Strong Stability, Strong Mobility, Increase damage in MM1 mode, Raid increase damage in PVE mode

New Honor Hall៖

 • Caesar-Sanction(Assault) 8.5 stars: Caesar’s Soul, Cannot Sell, Glory debut exclusive tips, Left button violence, Right-click melee attack, Very Fast Fire Rate, Very Quick Switch Gun, Large capacity of the clip, Moving Speed Fast, Superior Stability, Super Strong Armor-Piercing, Special kill Icon, The owner’s death does not fall, Left button bullets can be worn, Swords that randomly trigger sanctions when firing, an cause a lot of damage to a range of enemies, Increase Damage in some PVE
 • Caesar-Conquest(Melee) 8 stars: Left button quick two combo, Oversized attack range, Super high attack speed, Right click will kill, MM mode is super strong, PVE mode High Damage Increase, Skill: Blazing, Release 360 degree attack after the right button is full, PVE right-click power full release 360 attack, Monsters in the range continue to bleed
 • Christmas Blessing(Bag):  N/A
 • Snow Elf(Bow)::Powerful repression, Strong strain, Need to equip with arrow ammunition cards
 • 98K(Dance Card):  Recover 6HP/S
 • Ocean-Vortex(Grenade):  High Damage, Explosion range, Powerful repression, The ability to suppress is strong.
 • Wheels(Mine): The first mine that can be thrown at long distances, Powerful repression, Explosion range is very large., Explosion damage super high
 • Snow Dew(Pet) 8 stars: Fox Spirit: PVE HP limit +25, PVE Kill recover AP, The ultimate damage to PVE was significantly reduced, Learning skills must succeed(but it will replace), PVE Final Damage +5(Multiple weapons +2), Moving Speed +2%, Magic Fairy: AR Bullet +6, Bow and arrow rear clip upper limit +1, SMG Bullet +4, Learning skills must succeed(but it will replace), Moving Speed +2%, Defend against Friend flash once

នៅថ្ងៃទី17 ធ្នូ ២០១៨ នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Knight(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Knight(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Phantom Knight (Pistol)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Surveyor(Grenade)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Ripper(Melee)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Mourner(Assault)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី17 ខែធ្នូ  ឆ្នាំ2018 ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែមករា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin