រង្វាន់ពិសេសរបស់AK2

December 21, 2018

ដំណឹងពិសេសៗ​​ក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនិងចូលឆ្នាសកលខាងមុខនេះAK2របស់ក្រុមហ៊ុនសប្បាយបានផ្តល់ជូននៅកាដូពិសេសជាច្រើនដល់playerទាំងអស់។ កាដូពិសេសទាំងនេះបានមកពីការ log in យករង្វាន់និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៃItemsល្បីៗជាច្រើននៅMallក្នុង​AK2។​ កម្មវិធីនេះនិងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019។

ចំពោះការ Log in​ យករង្វាន់:

 • នៅថ្ងៃ22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player នឹង​ទទួលបាន Christmas APC ( Assault )
 • នៅថ្ងៃ23 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player នឹងទទួលបាន​ឈុត​ X’mas Angel (M/F)
 • នៅថ្ងៃ24 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន X’mas Night Eagle (Bow)
 • នៅថ្ងៃ25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន Christmas Sock Gift
 • នៅថ្ងៃ26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន X’mas Night (Shotgun)
 • នៅថ្ងៃ27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន​ X’mas Bell (Backdress)
 • នៅថ្ងៃ28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន X’mas Night Shovel (Melee)
 • នៅថ្ងៃ29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន X’mas Night Wizard (Grenade)
 • នៅថ្ងៃ30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន X’mas Deer ( Armet )
 • នៅថ្ងៃ31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018នោះ player ​ នឹងទទួលបាន Christmas Song (Backdress)
 • នៅថ្ងៃ1 ខែមករា ឆ្នាំ2019នោះ player នឹងទទួលបាន​ Lovely Tree(dance Card)

ចំពោះការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសវិញមានដូចជា៖​

 • នៅថ្ងៃ22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ Backdress ចំនួន 50%។​ លើសពីនោះទៅទៀតគឺមានការដាក់លក់ Gun Soul Crystal ដែលមាន​ក្នុងមួយថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះ។
 • នៅថ្ងៃទី23 ដល់ 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018​ គឺមានការដាក់លក់ជា Permanent សម្រាប់ Clothes ( Attribute Moving speed +1% )
 • នៅថ្ងៃ26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018​ មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ BEST Items ចំនួន 50%
 • នៅថ្ងៃ27 ដល់ 28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018​​ គឺមានការដាក់លក់ជា Permanent សម្រាប់ Pistols
 • នៅថ្ងៃ29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ​មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ Pets និង Skills ចំនួន 50%
 • នៅថ្ងៃ30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 រហូតដល់ ថ្ងៃ1 ខែមករាឆ្នាំ2019 ​មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ VIP Store ចំនួន 50% ។

ដូចនេះហើយសូមកុំអោយឱកាសដ៏នេះកន្លងផុតទៅអោយសោះ ព្រោះItemsពិសេសៗទាំងនេះកំពុងរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងAK2។
សូមអរគុណ។