សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 563!

January 4, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8 ខែមករា ឆ្នាំ2019 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី8 ដល់ ថ្ងៃទី20 ខែមករា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.562 ​ទៅ​ 2.1.6.563  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Flowing Baptism(Headdress)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Star Earing(Eardress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Earth Guardian(M/F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Waltz-Dual(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   Blast Edge(Backdress)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

201812 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Destiny(Flash Grenade), Sweed Revolver(Pistol), Dragon Sing(Assault), Inviter(Backdress)និង Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

201812 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Destiny(Flash Grenade), Sweed Revolver(Pistol), Dragon Sing(Assault), Inviter(Backdress)និង Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

201812 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Destiny(Flash Grenade), Sweed Revolver(Pistol), Dragon Sing(Assault), Inviter(Backdress)និង Snow Ocean(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Destiny(Flash Grenade): Large flash range, Long duration of blindness, More variability
  • Inviter(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
  • Sweed Revolver(Pistol): Revolver, High Damage, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Left button shooting accurately, Right click is very fast
  • Dragon Sing(Assault): Changed from the 03 type AR, Strong Stability, Fast Fire Rate, Kill enemy return AP
  • Snow Ocean(M or F): Honor +50%, Silver +50%, Dance Recover HP Speed5%, Moving Speed +1%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី17 ខែវិច្ឆិកា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin