សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 564!

January 19, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 មករា​ ឆ្នាំ2019 ។

ចំនុចពិសេសក្នុងេVersion នេះ៖

 • អ្នកកម្សាន្តអាចចូលទៅក្នុងJackpot ដោយជ្រើសយកហឹប Temporal Chest  ដែលនៅខាងឆ្វេងរួចបង្វិលផ្សងសំណាងនោះអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបាននូវសម្ភារៈក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ រួមជាមួយនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ បញ្ជាក់៖ អ្នកអាចបង្វិលបានហ្រ្វីម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។

 • ការផ្គុំ Temporal Crystal Fragment មានដូចខាងក្រោម៖
  -188 បំណែក ទទួលបាន Curse Edge(Melee) 365ថ្ងៃ
  -168 បំណែក ទទួលបាន Spirit(Grenade) 180ថ្ងៃ
  -128 បំណែក ទទួលបាន Divine Dragon(Pet) មួយ
  -98   បំណែក ទទួលបាន  Battle AK-SOUL(AR) 90ថ្ងៃ
  -97   បំណែក ទទួលបាន  Eagle-SOUL(Pistol) 60ថ្ងៃ
  -5     បំណែក ទទួលបាន Gun Soul Crystal(1000)

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី21 ​ធ្នូ  ឆ្នាំ2019 ដល់​ថ្ងៃ​ទី10 កុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.563 ទៅ​ 2.1.6.564 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Legendary Storm(Melee) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Legendary Nebula(Bow) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Earbob(Eardress) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Osteoclast(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Legendary Kirin(Shotgun) (30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន     Legendary(M/F) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Legendary Hunter(Backdress) (30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន     Cracker(Assault)8 stars (30ថ្ងៃ)

10. បន្ទាប់ពី បញ្ចូលគ្រប់ 3200​ AK Gold រាល់ការបញ្ចូល400 AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) (1)

សម្ភារៈថ្មី៖

201901 1st Pack (3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Nightmare(Grenade),​ Curse(Sniper), Sacrifice(AR), Hatred(Back) និង Embrace(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

201901 1st Pack (7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Nightmare(Grenade),​ Curse(Sniper), Sacrifice(AR), Hatred(Back) និង Embrace(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

201901 1st Pack (30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Nightmare(Grenade),​ Curse(Sniper), Sacrifice(AR), Hatred(Back) និង Embrace(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 • SNightmare(Grenade): Large Explosion Range, High Damage, Strong Suppression, Special Explosion Effects
 • Curse(Sinper): HHigh Damage, High Fire Rate, Strong Mobilit, Large Ammunition
 • Sacrifice(AR): Fast Fire Rate, Quick Reload, Strong Mobility, Quick Switch Gun, Right Click one Kill, MM1 High Damage, Increase Damage in some PVE mode
 • Hatred(Back)Moving Speed +3%, AR Bullet +6, Pistol Bullet+3, Honor +100%, Fall No Damage
 • Embrace(M&F): Honor+100%, Silver+100%, Dance Recover HP Speed+5%, Moving Speed+1

 

VIP Store៖

 • Creator-Hero(AR) 8 stars:  High Damage, Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Quick Reload, Quick Switch Gun, Large capacity double drum, Faster Moving Speed

 • Venus(AR) 8 stars:  Fast Fire Rate, Quick Switch Gun, Quick Reload, High Damage, Strong Stability, Right click auto launch after full, Can Launch Grenade Missiles, The missile hits the enemy and causes damage, The missile hits the teammate and can add blood., Increase Damage in some PVE mode

កញ្ចប់ Honor Hall ថ្មី៖

នៅថ្ងៃទី17 ធ្នូ ២០១៨ នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Knight(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Magic Night Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Spooky Pumpkin(Face)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Pumkin(Back)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Halloween Massacre(Melee)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Bloody Scorpion(AR)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី21 ខែមករា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin