សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 567!

February 10, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មី

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ដល់ ថ្ងៃទី24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.566 ​ទៅ​ 2.1.6.567  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Iron Sword(Melee)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Iron Crossbow(Pistol)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Knight-Errant(M/F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Totoro(Backdress)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   Iron Demon(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

201901 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Flame(AR), Diablo Knight(Pistol), Diablo Dragon(Melee), Diablo Slugger(Sniper), Diablo Wings(Backdress)និង Diablo Angel(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

201901 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Flame(AR), Diablo Knight(Pistol), Diablo Dragon(Melee), Diablo Slugger(Sniper), Diablo Wings(Backdress)និង Diablo Angel(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

201901 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo Flame(AR), Diablo Knight(Pistol), Diablo Dragon(Melee), Diablo Slugger(Sniper), Diablo Wings(Backdress)និង Diablo Angel(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Diablo Dragon(Melee): Diablo Series Weapon: , Increase Damage, Strong Suppression, Fast Attack Speed, Large Attack Range, Fast Attack, Right click will kill
  • Diablo Knight(Pistol): Diablo Series Weapon: , High Fire Rate, High Damage, Unlimited Backup Ammo, Increased number of front clips
  • Diablo Slugger(Sniper)l: Diablo Series Weapon: , High Damage, Strong Penetration, Quick Reload, Quick Switch Gun, Large Scope, Need Special Bullet
  • Diablo Flame(AR): Changed from the 03 type AR, Strong Stability, Fast Fire Rate, Kill enemy return AP
  • Diablo Wings(Backdress): Moving Speed +3%|Silver +50%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • Diablo Angel(M or F): Explosive Protection Card, Moving Speed+2%, Dance Recover HP Speed+10%

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី21 ខែមករា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin