សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 569!

March 9, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11 ខែមិនា ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Bomb

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី11 ដល់ ថ្ងៃទី24 ខែមិនា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.568 ​ទៅ​ 2.1.6.569  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Rescue(Headdress)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Rescue(Handress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Football Player(M)/Football Sweetie(F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    World Cup 416(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន   Big Star(Backdress)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190311 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Legend(AR), Platinum Wings(Melee), Platinum Knight(Pistol), Platinum Star(Crossbow), Platinum Shine(Back)និង Platinum Legend(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190311 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Legend(AR), Platinum Wings(Melee), Platinum Knight(Pistol), Platinum Star(Crossbow), Platinum Shine(Back)និង Platinum Legend(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190311 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Legend(AR), Platinum Wings(Melee), Platinum Knight(Pistol), Platinum Star(Crossbow), Platinum Shine(Back)និង Platinum Legend(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Platinum Wings(Melee): Large Attack Range, High Damage
  • Platinum Knight(Pisto): Platinum Series Weapon: , High rate of fire, High Damage, Unlimited backup clip
  • Platinum Legend(AR): High Damage, High Armor-Piercing, Stability enhancement, Mobility enhancement, Quick Reload Fast, All PVE Mode Damage x1.8, MM 1&2 x1.2 Damage, MM repelling ability increased, Have a silver coin bonus, Automatic accumulators release high-explosive grenades
  • Platinum Shine(Back): Moving Speed +3%, Assault Bullet+6, Honor +100%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
  • Platinum Legend(M or F): Honor+100%, Silver+50%, Dance Recover HP Speed+5%, Moving Speed+1%

VIP Store៖

  • Platinum Star(Crossbow) 8 stars:  Special hit effect, High Damage, High Mobility, High Stability

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី25 ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 ខែមិនា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin