វគ្គ The Genesisថ្មី!

March 22, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25 មិនា ឆ្នាំ2019 ។

ចំនុចពិសេសក្នុងេVersion នេះ៖

 • នៅក្នុងវគ្គ The Genesis ថ្មីនេះ នឹងមានធ្លាក់នូវ Chaotic Crystal(Fragment) ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្គុំបំណែកនេះមានឱកាសទទួលបានដូចជា៖
  -698 Chaotic Crystal(Fragment) + Hatchet Axe(Melee)(365ថ្ងៃ) ទទួលបាន Hatchet Axe-X(Melee)(365ថ្ងៃ)
  -498 Chaotic Crystal(Fragment)) ទទួលបាន Decision(SG) (180ថ្ងៃ)
  -398 Chaotic Crystal(Fragment) ទទួលបាន Akasaka(Pistol) (90ថ្ងៃ)
  -238 Chaotic Crystal(Fragment) ទទួលបាន Six Desires(Grenade)(60ថ្ងៃ)
  -18 Chaotic Crystal(Fragment) ទទួលបាន Hatchet Piece Clear Pack(Hard)(7ថ្ងៃ)
 • សម្រាប់ Goddess Jade(Fragment) អ្នកផ្គុំជាមួយ Cain(AR)(60ថ្ងៃ) នោះអ្នកនឹងទទួលបាន Cain-Bloody(AR)(60ថ្ងៃ) ដែលមាន Attribute: God Series, The conscious state of the waking , cutting speed is super fast , changing the speed of super fast , increasing the speed of the gun , very fast rate of fire , special incentive icon , PVP exclusive skills: blood family contract , start to choose a teammate to sign a contract , Kill the enemy , all restore blood volume , wood mode does not take effect , PVE exclusive skills: Cain curse , start a teammate to sign a contract , the teammates damage to the monster , converted to Cain – blood damage Addition, There is an increase cap, Do not overlap with the same pet attribute

វគ្គ The Genesis ថ្មី


វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី25 ​មិនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី7 មេសា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.569 ទៅ​ 2.1.6.571 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Asura’s Power(Pistol) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន     Asura(Shotgun) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Zombie Dance(Dance Card) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      Pointing(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន     Asura Launcher(Bazooka) (30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន     Cute Asura(Backdress) (*1)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន     Asura M14-EBR(Assault) (30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន     Doomsday-Inverse(Assault) (30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190225 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Venom Fang(Melee),​ Streaming(SMG), Sea King(AR), Gaia Guardian(LMG), Victoria(Back) និង (Star Trend(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190225 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Venom Fang(Melee),​ Streaming(SMG), Sea King(AR), Gaia Guardian(LMG), Victoria(Back) និង (Star Trend(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190225 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Venom Fang(Melee),​ Streaming(SMG), Sea King(AR), Gaia Guardian(LMG), Victoria(Back) និង (Star Trend(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • Venom Fang(Melee): Very fast shot speed , high attack range , right click and kill
 • Streaming(SMG): Very fast rate of fire , damage enhancement , enhanced armor penetration , excellent stability
 • Gaia Guardian(LMG): High Damage , Large amount of bombs, stability enhancement, piercing high, right volley shot, right right precision, PVE mode increase damage, PVP skill:, When the blood volume is less than 40% , can defend against an explosive damage, PVE mode increase damage
 • Sea King(AR): High Damage , Fast Shooting, Quick Reload
 • Victoria(Back):Moving Speed +5%, AR Bullet +6, Pistol Bullet +3, Honor +100%, Fall No Damage
 • Star Trend(M&F): Honor+100%, Silver+50%, Explode Protection Card, Moving Speed+1%

VIP Store៖

 • Cain(AR) 8 stars:  God Series, High Damage , Strong armor , very fast rate of fire , extremely fast moving speed , special incentive icon , stability excellent , PVP exclusive skills: blood family contract , start to choose a teammate to sign a contract , both sides of any player to kill the enemy , Does not take effect in mm mode

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី25 មិនា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Pangu(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

 

កញ្ចប់ Galaxy Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Autumn(Assault)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Maple(Grenade)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Twilight(Sniper)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Windy(Shotgun)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី25 ខែមិនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី21 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kevin