សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 572!

April 5, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី08 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Personal

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី8 ដល់ ថ្ងៃទី21 ខែមេសា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.571 ​ទៅ​ 2.1.6.572  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      V5 Combination(*1)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Frenzy(Grenade)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Bliztwing(Sniper)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Wrap Snow(M Backdress) & (F Backdress)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Platinum Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

2090408 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Luck of Year(AR), Blessing(Pistol),Dragon Oath(Sniper),Red Envelope(Grenade),Splendorous(M/F),Dragon & Phoenix(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20904082nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Luck of Year(AR), Blessing(Pistol),Dragon Oath(Sniper),Red Envelope(Grenade),Splendorous(M/F),Dragon & Phoenix(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

2090408 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Luck of Year(AR), Blessing(Pistol),Dragon Oath(Sniper),Red Envelope(Grenade),Splendorous(M/F),Dragon & Phoenix(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Luck of Year(AR) Super High Damage , Ultra High Piercing , Ultra High Explosion Range , Four Thunders Can Be Split After Explosion , Increased Thrust Movement Speed
  • Blessing(Pistol) : Ultra-high piercing , Long range , Fast Shooting, Fast moving speed,Repressive ability
  • Dragon Oath(Sniper) : Fast fire speed,Quick Reload,Quick Switch Gun,High precisio,Super long range
  • Red Envelope(Grenade) : Super High Damage , Ultra High Piercing , Ultra High Explosion Range , Four Thunders Can Be Split After Explosion , Increased Thrust Movement Speed
  • Dragon & Phoenix(Back) : Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun
  • Splendorous(M/F) : Honor +100%,Silver +50%,Protect Explosion Card,Moving Speed +5%

  • សម្រាប់ God Siderite(Fragment) អ្នកផ្គុំជាមួយ Dragon Oath(Sniper)(60ថ្ងៃ) នោះអ្នកនឹងទទួលបានDragon Rumor(Sniper)(60ថ្ងៃ) ដែលមាន Attribute: Unbreakable sand , Non-decomposable , Fast firing speed , Extremely strong armor , Super High Damage , Quick Reload , High precision , Ultra long range , Quick Switch Gun , Killing enemy 15 armor

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី25 ខែមិនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី21 ខែមេសា ឆ្នាំ2019អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Leang