សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 573!

April 19, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22 មេសា ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Personal

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី22 ​មេសា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី5 ឧសភា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.572 ទៅ​ 2.1.6.573 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Brilliant Sharp(Melee) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Shockwave-Star(Tran-Gun) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន   Little Rabbit(Dance Card) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន      End of Doomsday(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន  Brilliant Shine(Grenade)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Brilliant Eye(Sniper) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន  Brilliant Flame(Assault) (30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Michael-Justice(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190422 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Frost Moon(AR) , Bright Eye(Sniper),Li Wu -Fan(Melee),Moon Close(Backdress)និងMoon Fragrance (M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190422 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Frost Moon(AR) , Bright Eye(Sniper),Li Wu -Fan(Melee),Moon Close(Backdress)និងMoon Fragrance (M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190422 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Frost Moon(AR) , Bright Eye(Sniper),Li Wu -Fan(Melee),Moon Close(Backdress)និងMoon Fragrance (M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Frost Moon(AR) :Silencer detachable,High Damage,enhanced armor penetration,Normal Made High Damage,Ballistic stability in silence mode , Quick Reload Bullet , Partial PVE mode 1.5 times damage , Mummy 1 & 2 damage 1.2 times
  • Bright Eye(Sniper) :High Damage , Strong Stability , High accuracy , very fast rate of fire,High blindness accuracy
  • Li Wu -Fan(Melee) : Right Click high attack Range,Left Click high attack speed ,Right Click to kill
  • Moon Fragrance(M/F) : Honor +100%,Silver +50%,Explode Protect Card,Moving Speeding +1%
  • Moon Close(Backdress) :Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Quick Switch Gun,Fall No Damage

VIP Store៖

  • Fortune(AR) 8 stars:  Origin series , Elemental weapons of food, Fast fire rate ,Quick Reload Bullet,High Damage, Strong Stability , Strong mobility , Exclusive skill:, Kill enemies to randomly produce food , Eating food can produce the corresponding , Gain BUFF ,Increase Damage on Some PVE Mode

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី22 មេសា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Dusk Pack(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Dusk Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង The Universe(Assault)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Fleeting Glimpse(Crossbow)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Seize(Melee)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Flee Unicorn(Melee)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី22 ខែមេសា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo