របៀបចុះឈ្មោះប្រកួត All Star 2019

May 31, 2019

 

របៀបចុះឈ្មោះប្រកួត AK2 All Star


  • ចូលទៅកាន់ mysabay.com ហើយ login នូវ Account របស់អ្នក​​​​​​​​​​​

  • ជ្រើសរើសពាក្យថា”ការប្រកួត” នឹងឃើញវិញ្ញាសារ ២ ដែលអ្នកអាចរើសបាន AK2 All Star (Bomb,Ghost) & AK2 Personal Mode

  • ចុចលើផែនទីដើម្បីចុះឈ្មោះ

  • បំពេញឈ្មោះក្រុម លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រកួត និងរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ លិខិតស្នាក់នៅ

  • នៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហើយវានិងមានពាក្យថា”ក្រុមត្រូវបានបង្កើតបានជោគជ័យ” ។​ បន្ទាប់មក​អ្នកចុចទៅលើពាក្យថា “អញ្ជើញ” ដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកចូលក្រុម​ ។

 

 

 

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168