សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 575!

May 3, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី06 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Team (Grenade)

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី6 ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.574 ​ទៅ​ 2.1.6.575  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Flame Ware(Pistol)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ V Headphone(Eardress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Brilliant Trial(M/F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Flame M4(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Angel Trail(Backdress)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190506 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Holy Silver Moon(Melee), Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Mechanical Heart(Grenade),Twin Wing-Fantasy(Backdress),The Phoenix(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

201905062nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Holy Silver Moon(Melee), Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Mechanical Heart(Grenade),Twin Wing-Fantasy(Backdress),The Phoenix(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190506 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Holy Silver Moon(Melee), Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Mechanical Heart(Grenade),Twin Wing-Fantasy(Backdress),The Phoenix(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Holy Silver Moon(Melee) : Quick Attack |High Damage | High Attack Range | Force attack | Accumulate power to fly enemies
  • Battle Win(AR) : High Precision |Quick Reload Bullet| Quick Switch Gun | Strong Amor| Strong mobility | Excellent stability
  • Double Star(Pistol) : Excessive ammunition load |Quick Attack| Strong Stability| Strong mobility
  • Mechanical Heart(Grenade) : New high explosive grenade |High Attack Range |High Damage | Strong repressive force | Two sub-mines were released after the explosion |Increase Damage on Some PVE mode
  • Twin Wing-Fantasy(Backdress) : Moving Speed +3%|Assault Bullet +6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • The Phoenix(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover HP+5%|Moving Speed +1%

  • សម្រាប់ God Siderite(Fragment) អ្នកផ្គុំជាមួយHoly Silver Moon(Melee)(30ថ្ងៃ) នោះអ្នកនឹងទទួលបានHoly MoonLight(Melee)(60ថ្ងៃ) ដែលមាន Attribute: Quick Attack |Increase Damage|Increase Attack Range| Force attack |Dedue Force Time| Accumulate power to fly enemies| PVE power storage half a month | Causes extensive AOE damage

  • សម្រាប់ God Siderite(Fragment) អ្នកផ្គុំជាមួយMechanical Heart(Grenade)(30ថ្ងៃ) នោះអ្នកនឹងទទួលបានFission(Grenade)(60ថ្ងៃ) ដែលមាន Attribute: New high explosive grenade |High Attack Range |High Damage | Strong repressive force | Two sub-mines were released after the explosion |Increase Damage on Some PVE mode

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី22 ខែមេសា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2019អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo