សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 576!

May 17, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 ឧសភា ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ ChatRoom

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 ​ឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី2 មិថុនា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.575 ទៅ​ 2.1.6.576 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Twin Phoenix(Melee(30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Phoenix Knight(Pistol) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន   Youth(Dance Card) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Queen Revenge(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន  Flaming Phoenix(Sniper)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Fire Phoenix(M/F) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន  Phoenix Wings(Backdress) (30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Aries(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

201905201st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Street Graffiti(AR) , Bright Eye(Sniper),Full Force(Sub-Gun),Dynamic Performance(Grenade),Exotic wind(Back)និងDynamic (M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ


201905201st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Street Graffiti(AR) , Bright Eye(Sniper),Full Force(Sub-Gun),Dynamic Performance(Grenade),Exotic wind(Back)និងDynamic (M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

201905201st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

( Street Graffiti(AR) , Bright Eye(Sniper),Full Force(Sub-Gun),Dynamic Performance(Grenade),Exotic wind(Back)និងDynamic (M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Street Graffiti(AR) : Power Strong,High accuracy ,Fast Shooting ,High Armor ,Quick Switch Gun, Quick Reload , Splash graffiti effect in hit ,Add Damage on Some PVE Mode
  • Full Force(Sub-Gun):High firing rate ,High Armor ,Big Clip ,High Damage,Special firing effect
  • Dynamic Performance(Grenade) : High Damage , Strong repressive force
  • Exotic wind(Back) : Can Fly in Chat Room ,Moving Speed +3%, Assault Bullet +6,Pistol Bullet+6,Honor +100%,Fall No Damage
  • Dynamic(M/F):  Honor +100% , Silver +50%,Dance Recover HP +10%,Moving Speed +1%, With Dynamic Ba(Melee) Composition set, When equipped with two Sets:Honor Point +150%,Explosive Protection Card Lv2 , PVE HP +25

VIP Store៖

  • Ascension Phoenix(AR) 8 stars : Holy spirit Series , Phoenix Spirit , Unable to decompose, melt, sand of time , Killing to get Holy Spirit value to unlock property , Super high damage , Super high armor piercing , Extremely fast bullet changing , Quick cutting speed , Excellent stability , Extremely fast shooting speed , Part of PVE mode high damage bonus , Holy Spirit 1 – Activation of exclusive Resurrection effect , Holy Spirit 2 – Activation of exclusive PVE skill , Right key fire spray , Holy Spirit 3 – Activation New Special Effect Appearance , Holy Spirit Level 4 – Activate New Stimulation Icon , Holy Spirit Level 5 – Activate Specific PVP Skills , When Blood Volume under PVP is below 40 , Automatically restore 20 Blood Volume

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី20 ឧសភា​ 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Dynamic(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Dusk Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Dynamic Bat(Melee)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Hunter(Sniper) (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)​ ឬ Infiltrator(Pistol) (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Lancer(Assault)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo