សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 578!

June 1, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី03 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Team 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី03 ដល់ ថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.577 ​ទៅ​ 2.1.6.578  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Freya War(Pistol)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Mikey Mouse(Facedress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Burning Kirin(Assault)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Raphael Suit(M/F)((30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Raphael Wings(Backdress)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190603 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee),Betray Fire(AR),Light Speed (Bow),Rainbow Bag(Back),Coast star(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

201906032nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee),Betray Fire(AR),Light Speed (Bow),Rainbow Bag(Back),Coast star(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190603 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Ultimate Elastic(Melee),Betray Fire(AR),Light Speed (Bow),Rainbow Bag(Back),Coast star(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Betray Fire(AR) : High Damage ,Quick Reload, Strong stability , Add Damage on Some PVE Mode
  • Light Speed (Bow) : High Damage, Moving Speed Fast, Fast transmitting frequency , Strong repressive force , Ordinary arrows must be slaughtered with all their strength , Equipped with non-explosive arrow cards with infinite arrows
  • Ultimate Elastic(Melee) : High Damage , Fast attack , Large attack range
  • Coast star(M/F) : Honor+100%,Silver+50%, Explosive Protection Card ,Moving Speed+1%
  • Rainbow Bag(Back) : Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Quick Switch Gun,Fall No Damage

VIP Store៖

  • Waverider(Pistol) 8 stars : Extreme speed shooting |High accuracy ,High Damage, The gun moves very fast , after Kill the enemy Will return 4 bullets , After full automatic storage , Right-click filling crystal bomb , Crystal Bullet Ignores a Head Injury Effect ,Add Damage on Some PVE Mode

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo