សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 579!

June 14, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17 មិថុនា​ ឆ្នាំ2019 ។

 • វគ្គ The Genesis ថ្មី(Kunlun)

 • នៅក្នុងវគ្គ The Genesis ថ្មីនេះ នឹងមានធ្លាក់នូវ Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment) ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្គុំបំណែកនេះមានឱកាសទទួលបានដូចជា៖
  -838 Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment)+365days Kunlun Mirror(Melee)ទទួលបាន Tai Yi Kunlun Mirror(Melee)(365ថ្ងៃ)
  -538 Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment) ទទួលបាន 365days Awaken(Sniper) (365ថ្ងៃ)
  -518 Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment) ទទួលបាន 1 Kunlun(Pet)
  -478 Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment) ទទួលបាន Manga(AR)(365ថ្ងៃ)
  -20 Chaotic Crystal-Kunlun(Fragment)ទទួលបាន Kunlun customs clearance package(Hard)(7ថ្ងៃ)

វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី17 ​មិថុនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី30 មិថុនា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.578 ទៅ​ 2.1.6.579 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Platinum Moon (Melee) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Starry Abyss(Slingshot) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Silly Silly(DanceCard) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     13 Year Personality(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Assassinator(Shotgun) (30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Galaxy Suit (M/F) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Sphinx Wings (wings)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Brilliant Lord(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190617 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The fulcrum(Melee),Prospector(Shotgun),Ice Core(AR),Blue Plan(M/F),Beam propagation(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190617 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The fulcrum(Melee),Prospector(Shotgun),Ice Core(AR),Blue Plan(M/F),Beam propagation(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190617 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(The fulcrum(Melee),Prospector(Shotgun),Ice Core(AR),Blue Plan(M/F),Beam propagation(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • The fulcrum(Melee) : Large attack range ,High Damage , Killing enemies can restore a lot of HP
 • Prospector(Shotgun) : High precision , High power , High firing rate ,Add Damage at some PVE mode ,right click to automatically restores full strength on PVE mode , Release immune damage for a certain period of time
 • Ice Core(AR) : High Damage, High Armor, Strong stability , Ultra-high precision , Add Damage at some PVE mode , Killing an enemy can restore a lot of HP
 • Blue Plan(M/F) : Honor+100%,Silver+50%, Explosives protection card ,Moving Speed+1%
 • Beam propagation(Back) : Can Fly in Chat Room,Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Quick Switch Gun,Fall No Damage

VIP Store៖

 • Swallow Heaven(Shotgun) 8 stars:  Soul Series , Tao Tie Spirit , Unbreakable, Melting, Sand of Time , Killing to get Soul value to unlock attributes , Super high damage, super explosive force , Dense ballistic, fast firing speed , Excellent maneuverability and stability , some of PVE mode high damage bonus , Level 1 – Activating Resurrection Special Effect , Level 2 – Activating PVE Skill , Right-click Auto Storage , Releases Phagogue Help Battle , Devouring Evil Freely Searches for Targets , and Attacks Multiple Targets , Level 3 – Activating Special Effects Appearance , Level 4 – Activating Incentive Icon , Level 5 – Activating PVP Skill , Every Kill of an Enemy in PVP , will add 1 damage to each bullet of the current weapon, up to 3 points.

New Honor Hall ៖

 • Bully-Warriors(AR) : Bully Soul, Not sale, Will not in to the mall , Honor debut exclusive tips ,High Damage, Fast fire rate ,Quick Switch Gun, Bullet clip with large capacity , Super mobility , High stability ,High armor piercing , Special Killing Icon , do not fall when Die, left Click bullets can be pierced , Exclusive skills – Breaking the boat:, Reduce the upper HP and increase the high injury-free rate ,Add Damage In Some PVE mode
 • Bully-World(Melee) : Left-click Quick Second Strike , Extra large attack range , high attack speed ,Right click to Kill ,Add Damage in PVE mode , Mummy mode is super strong , Exclusive PVE skills – pull the mountain:,Right click on PVE mode, Sector range damage
 • YuJi-City(Sub-Wepon) : Left Click Extreme Shooting , Strong accuracy , Gun moves very fast , Ultra-fast Change Speed , Ultra-fast Cutting Speed , Right-click Auto-accumulator releases sound waves , To inflict great damage on the enemy , Exclusive skills – YuJi-City:, Carry Main Weapons and Current Weapons , Heterosexual injury +1,Add Damage in Some PVE mode
 • affection(Grenade) : Decoy grenade , Super tactical effect , Crushing will trigger smoke effects , Smoke lasts for a long time

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី17 មិថុនា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Kunlun(Honor Hall) ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Galaxy Pack(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Eagle Strike(Assault)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Strike(Grenade)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ P90-X(Sub-Gun)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Starry Bangle(Wristdress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី17 ខែមិថុនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko