សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 582!

June 28, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី01 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី01 ដល់ ថ្ងៃទី14 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.581 ​ទៅ​ 2.1.6.582  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Diablo Dragon(Melee)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Dragon Emperor Horn(Headdress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Dragon Crossbow(Sniper)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Hidden Dragon(M/F)((30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Tactical Bag(Backpack)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190701 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Whale Color M4A1(AR),Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Fleeting Time(M/F)Infinite legend(Wings)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190701 2ndPack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Whale Color M4A1(AR),Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Fleeting Time(M/F)Infinite legend(Wings)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190701 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Whale Color M4A1(AR),Battle AWP-SOUL(Sniper),Battle SR-SOUL(Melee),Battle CROSS(Grenade),Fleeting Time(M/F)Infinite legend(Wings)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Whale Color M4A1(AR) : High Damage | Fast fire rate |High Armor| Quick Reload |Quick Switch Gun| Long Bullet has high loading capacity | Strong mobility |Add Damage In some PVE mode
  • Battle AWP-SOUL(Sniper) : Quick Switch Gun| Fast Fire rate| increase moving Speed|Quick Reload| Large ammunition load
  • Battle SR-SOUL(Melee) : High Attack Range | increased power
  • Battle CROSS(Grenade) : Super Pressure |High Damage| Large explosion range | Mines can be split after explosion | Ultra-long throwing distance | Wood 1-2 damage bonus | Add Damage In some PVE mode
  • Infinite legend(Wings) : Moving Speed +3%|AR Bullet +6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • Fleeting Time(M/F) : Honor +100%|Silver+50%|Dance Recover HP +10%|Moving Speed +1%

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី17 ខែមិថុនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo