សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 584!

July 12, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15 កក្កដា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Hide and Seek

   

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី15 ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី28 កក្កដា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.583 ទៅ​ 2.1.6.584 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Mars of Wrist(Melee) (30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Fairy Harp(Slingshot) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Ghost Penesas(Dance Card) (30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Dream(Ring) (30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Eagle Strike(Assault)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Bloody Doomsday(Backdress) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Platinum Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Mithril(AR)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190715  1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Rainbow castle(L-Machinegun),Extreme Cooling(AR),Childhood Memory(M/F),Reachable Elves(BackDress)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190715  1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Rainbow castle(L-Machinegun),Extreme Cooling(AR),Childhood Memory(M/F),Reachable Elves(BackDress)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190715  1st Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Yo-Yo(Melee),Rainbow castle(L-Machinegun),Extreme Cooling(AR),Childhood Memory(M/F),Reachable Elves(BackDress)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • Yo-Yo(Melee) : Left Click Quick Attack ,Right Click High Damage, Strong mobility ,Left Click Low Damage on Hide and Seek Mode
 • Rainbow castle(L-Machinegun) : Quick Moving Speed, High Precision of accuracy Shooting ,Quick Switch Gun, Quick Reload Bullet ,add Damage on some PVE mode, Effect of color painting bullet
 • Extreme Cooling(AR) : High Damage ,High Piercing , Small recoil force ,High accuracy ,Shooting fast, PVE Kill the Monster , It will trigger the ice and snow field , Monsters in the ice and snow range will be frozen
 • Childhood Memory(M/F) : Honor +100%,Silver +50%,Dance Recover+10%,Moving Speed+1%
 • Reachable Elves(BackDress) : Moving Speed +3%,Assault Bullet +6,Pistol Bullet+6,Honor +100%,Fall No Damage

VIP Store៖

 • The Witchcraft(AR) 8 stars:  Soul Series , Poor Soul Ling , Unbreakable, Melting, Sand of Time , Killing to Acquire Soul Value to Unlock Attribute , Super High Damage , Super High Armor Piercing , Low Damage Attenuation , Quick Reload Bullet , Very Fast Cutting Speed , Excellent Maneuverability , Strong Stability , Very Fast Fire , Add Damage on Some PVE Mode, Soul Level 1 – Activate Resurrection Effect , Soul Level 2 – PVE Skills , Right-click Auto-Storage under PVE , Releasable turrets to help combat , Soul Level 3 – Activate Special Effect Appearance , Soul Level 4 – Activate Incentive Icon , Soul Level 5 – Activate PVP Skills , Pressing the `F’ button under PVP will consume 20% of armor , Armor will be converted into HP , but the armor will not be reduced to zero.

 

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី15 ខែកក្កដា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី11 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko