សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 585!

July 26, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29 ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ Hide & seek 

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី29 ដល់ ថ្ងៃទី11 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.584 ​ទៅ​ 2.1.6.585  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Snow-Red Knight(Pistol)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Memory(Headdress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Soul Dance(Backdress)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Memory Suit(M/F) ((30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Basalt(Special)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190729 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Black Gold Phantom(AR),Black Gold Chopper(Melee),Pocket Gas(Fog Grenade),Tide Wine(M/F),Phoenix Dragon(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190729 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Black Gold Phantom(AR),Black Gold Chopper(Melee),Pocket Gas(Fog Grenade),Tide Wine(M/F),Phoenix Dragon(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190729 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Black Gold Phantom(AR),Black Gold Chopper(Melee),Pocket Gas(Fog Grenade),Tide Wine(M/F),Phoenix Dragon(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Black Gold Phantom(AR) : High Damage, Strong armor piercing ,Quick Reload Bullet , Strong stability
  • Black Gold Chopper(Melee) : High Damage ,Large Attack Range, Right Click and kill , overweight
  • Pocket Gas(Fog Grenade) : Tactical ability is extremely strong ,smoke spreads extremely fast , smoke concentration is extremely high , smoke coverage is large
  • Tide Wine(M/F) : Honor +100%,Silver+50%,Explosive Protection Card ,Moving Speed +1%
  • Phoenix Dragon(Back) : Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun
  • Sneak shadow(Remote Thunder) : Tactical remote control bomb , remote control detonation method ,control remote bomb movement , super control , ultra-fast moving speed , large explosion range , can only be used in Bomb, Ghost and , Rescue mode

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី15 ខែកក្កដា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី11 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo