សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 586!

August 9, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12 សីហា​ ឆ្នាំ2019 ។

 • ផែនទីថ្មីវគ្គ​ The Escort(PVP)

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី12 ​សីហា ដល់​ថ្ងៃ​ទី25 សីហា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.585 ទៅ​ 2.1.6.586 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Taurus Hammer(Melee)(30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Panda Man(Headdress) (90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Float(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Pointing(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Angel Trail(Backdress)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Brilliant Trial(M/F) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Anonymous(Bow)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Gabriel-Trial(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190617 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MaChine-Creed(AR),Moving Castle(L-Machinegun),Brock(Sniper),Mithril Compass(Pistol),Final-Exile(Melee),Seven Star(Back),Space Suit(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190617 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MaChine-Creed(AR),Moving Castle(L-Machinegun),Brock(Sniper),Mithril Compass(Pistol),Final-Exile(Melee),Seven Star(Back),Space Suit(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190617 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MaChine-Creed(AR),Moving Castle(L-Machinegun),Brock(Sniper),Mithril Compass(Pistol),Final-Exile(Melee),Seven Star(Back),Space Suit(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • MaChine-Creed(AR) : High Damage |Shooting fast | Ballistic stability |Quick Reload | Extremely high piercing |Quick Switch Gun| Add Damage on Some PVE mode
 • Moving Castle(L-Machinegun) : High Amount of Bomb| Add damage on Mummy Mode| Add Damage on Some PVE Mode
 • Brock(Sniper) : High Damage | Quick Switch Gun | Shooting fast | Low recoil | Long range | Damage can go through the wall | Add Damage on Some PVE mode
 • Mithril Compass(Pistol) : High damage | fast rate of fire | fast change of bullets | excellent ballistics | increased damage in some PVE mode
 • Final-Exile(Melee) : large attack range| Right-click must be killed. | Increased damage in Some PVE mode
 • Space Suit(M/F) : Honor+100%|Silver +50%| Explosives protection card |Moving Speed+1%
 • Seven Star(Back) : Can Fly on Chat Room |Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Quick Switch Gun|Fall No Damage

New Honor Hall ៖

 • Dynasty-Proud(AR) :Guan Gong Soul| Never sale|Will not in to the mail|High Damage| Ultra low attenuation | Increased gun movement speed | Super fast rate of fire | Super long range | Special kill icon | Will not fall after the owner dies | Excellent stability | Honor debut exclusive tips |PVP Skill –Single Knight:| When there are no teammates in the vicinity, you can increase your own injury-free
 • Dynasty-BroadSword(Melee) : Left Click Quick 2 Cambo |High Attack Range|High Attack Speed|Right Click Must Kill| High Damage on PVE mode | Mummy mode is super strong |PVE Skill -Dragon:| Right under PVE | Can release strong range attacks
 • Fairy(Pet) : Human Form :|Assault Bullet +7|Bow Arrow +1|Protect Team Flash Bomb|Learn Skill Never Fail(But will replace)|Moving Speed+2%|Honor+200%|Peacock Form:|Moving Speed +2%|PVE final Damage +%f(multiple wapons +2)|PVE HP+25|PVE drop item limit +3|The final damage to PVE is greatly reduced|Learn Skill Never Fail(But will replace)
 • Guild War(Grenade) : Anti-terrorism action first bait grenade | super tactical effect | crush will trigger smoke effect

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី15 សីហា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Escort(Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Escort(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Lazer Glasses(Facedress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Extreme War(Handdress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Civil War(Pistol)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Night Battle(Assault)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី12 ខែសីហា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី18 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko