សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 587!

August 23, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី26 ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី8 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.586 ​ទៅ​ 2.1.6.587  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Track of Flame(Crossbow)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Justic Glasses(Facedress)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Bloody Scorpion(AR)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Light of Hope(Backdress)((30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Splendorous(M/F)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190826 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Flame(AR),Platunum Hell(Pistol),Platinum Dragon(Melee),Never Leave(Flash Grenade),World Campaign(M/F),Platinum Wing(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190826 2ndPack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Flame(AR),Platunum Hell(Pistol),Platinum Dragon(Melee),Never Leave(Flash Grenade),World Campaign(M/F),Platinum Wing(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190826 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Platinum Flame(AR),Platunum Hell(Pistol),Platinum Dragon(Melee),Never Leave(Flash Grenade),World Campaign(M/F),Platinum Wing(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Platinum Flame(AR) : Platinum Series Weapons:,High Damage,Ballistic stability , Extremely high piercing ,Quick Switch Gun
  • Platunum Hell(Pistol) : High Damage, fast rate of shot
  • Platinum Dragon(Melee) : Platinum Series Weapons:, Strong suppression , Huge range of attacks ,High Attack Range,Quick Attack ,Right Click must Skill
  • Never Leave(Flash Grenade) : Efficient blinding
  • World Campaign(M/F) : Honor +100%,Silver +50%,Dance Recover+10%,Moving Speed+1%
  • Platinum Wing(Back) : Honor +100%,Silver +50%,Dance Recover+10%,Moving Speed+1%

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី12 ខែសីហា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី8 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo