សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 588!

September 6, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី09 កញ្ញា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ​ (Team) 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី09 ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី29 កញ្ញា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.587 ទៅ​ 2.1.6.588 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Elegant Lollipop(Melee)(30ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Holy Crown(Headdress)(90ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Crazy Dance(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Lion(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Justice Wings(Backdress)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Broken World(Pistol) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Justic Angel(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Michael-Justice(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20190909 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Life Death(Melee),The Prisoner(Sniper),The Crystal(AR),Cool Summer(M/F),Sea-Sound(Back) ) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190909 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Life Death(Melee),The Prisoner(Sniper),The Crystal(AR),Cool Summer(M/F),Sea-Sound(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190909 1st Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Life Death(Melee),The Prisoner(Sniper),The Crystal(AR),Cool Summer(M/F),Sea-Sound(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Life Death(Melee)​ : Right Click must kill,High Damage, Large attack range ,include Bazooka Bullet Card Lv2
  • The Prisoner(Sniper) : High Damage , Quick Shot, Strong mobility , Large ammunition , PVE damage reduction
  • The Crystal(AR) : High Damage , High piercing , Small recoil , High Precision ,Quick Reload ,Quick Shot,Quick Switch Gun
  • Cool Summer(M/F): Honor +100%,Silver +50%,Dance Recover +10%,Moving Speed+1%
  • Sea-Sound(Back) :Can Fly in ChatRoom ,Moving Speed +3%,AR Bullet+6,Pistol Bullet+6,Honor +100%,Fall No Damage

New VIP ៖

  • Heating(Shotgun) : Origin series , Hot elemental weapon , Double fire mode , Left Click shot high damage , Falling ballistics ,High stability ,Right Click Shotgun, High explosive power ,Quick Switch Gun and Reload Bullet, Add Damage in all PVE Mode

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី09 ខែកញ្ញា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko