របៀបចុះឈ្មោះប្រកួតN.E.T 2019!

October 2, 2019

  • ចូលទៅកាន់ mysabay.com ហើយ login នូវ Account របស់អ្នក​​​​​​​​​​​

  • ជ្រើសរើសពាក្យថា”ការប្រកួត” នឹងឃើញវិញ្ញាសារ ៣ ដែលអ្នកអាចរើសបាន

 

  • រើសតំបន់របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការប្រកួត

 

  • បំពេញឈ្មោះក្រុម លេខទូរស័ព្ទ ខេត្តដែលអ្នកប្រកួត និងរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ លិខិតស្នាក់នៅ​ និងដាក់លីងហ្វេសបុកនៅក្នុងប្រអប់ “label,facebook”

  • នៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហើយវានិងមានពាក្យថា”ក្រុមត្រូវបានបង្កើតបាiiនជោគជ័យ” ។​ បន្ទាប់មក​អ្នកចុចទៅលើពាក្យថា “អញ្ជើញ” ដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកចូលក្រុម

  • បញ្ចូល ID របស់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នក

 

  • ចុចទៅលើពាក្យសមាជិកដើម្បីឆែកមើលនៅសមាជិកចូលក្រុមហើយឬនៅ

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168