សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 589!

September 26, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ ChatRoom

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.588 ​ទៅ​ 2.1.6.589  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Moon Rider(Pistol)(30ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Rough Stamp(Face)(30ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Whale Color(AR)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Mystery Star(M/F) (30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Angry Dragon(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20190930 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Friga(AR),Blue-Rose(M/F),blue ocean(Back),Snow Frosty(Shotgun),Snow Shadow(Melee)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20190930 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Friga(AR),Blue-Rose(M/F),blue ocean(Back),Snow Frosty(Shotgun),Snow Shadow(Melee)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20190930 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Friga(AR),Blue-Rose(M/F),blue ocean(Back),Snow Frosty(Shotgun),Snow Shadow(Melee)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Friga(AR) :Very Powerful , High accuracy , Fast Shooting ,High Piercing,Quick Switch Gun,Quick Reload Bullet,Add Damage in Mummy 1&2,Add Damage in Some PVE Mode
  • Blue-Rose(M/F) : Honor +100%,Silver +50%, Explosives protection card ,Moving Speed+1%
  • blue ocean(Back) : Can Fly in Chatrooom ,Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun

 

 ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី09 ខែកញ្ញា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី13 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko