សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 590!

October 11, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14 តុលា​ ឆ្នាំ2019 ។

 • វគ្គ The Genesis ថ្មី(The Criminal)

 • នៅក្នុងវគ្គ The Genesis ថ្មីនេះ នឹងមានធ្លាក់នូវ Chaotic Crystal-Criminal(Fragment) ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្គុំបំណែកនេះមានឱកាសទទួលបានដូចជា៖
  -888 Chaotic Crystal-Criminal(Fragment)+365days Criminal-Divine (Special Weapons) ទទួលបាន Criminal – Chopping(Special Weapons)(365ថ្ងៃ)
  -498 Chaotic Crystal-Criminal(Fragment) ទទួលបាន Criminal – Chopping(Special Weapons) (60ថ្ងៃ)
  -488 Chaotic Crystal-Criminal(Fragment) ទទួលបាន Wind(M/F) (365ថ្ងៃ)
  -428 Chaotic Crystal-Criminal(Fragment) ទទួលបាន Penalty(Melee)(365ថ្ងៃ)
  -10 Chaotic Crystal-Criminal(Fragment)ទទួលបាន Criminal customs clearance package(Normal)(7ថ្ងៃ)

វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី14 ​តុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី27 តុលា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.589 ទៅ​ 2.1.6.590 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Curse Edge(Melee)(60ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Goal-Double Kill(Pistol) (60ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     White Tiger Rune(Wristdress)(60ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     White Tiger Rune(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Useful Bag(Backdress)(60ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Moonlight (M/F)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Rosefinch(Bow)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Demon Zither(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20191014 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),The Carry(AR),Warrior Tribe(M/F),Warrior Heirloom(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191014 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),The Carry(AR),Warrior Tribe(M/F),Warrior Heirloom(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191014 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cutting Iron(Melee),Flicker(Sub-Gun),The Carry(AR),Warrior Tribe(M/F),Warrior Heirloom(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • Cutting Iron(Melee): Oversized attack range ,Right Click must kill , PVE right Click power full release range damage , Mumy 1 & 2 damage bonus , Add Damage in some PVE Mode
 • Flicker(Sub-Gun) : Shooting Fast , Super burst ,High Amor ,High stability , Infinite reserve cartridge clip
 • The Carry(AR) : Shooting Fast, Three rounds ,Quick Reload, High Power, Excellent trajectory ,Quick Switch Gun , Killing enemies in PVP mode , Increases damage
 • Warrior Tribe(M/F) : Honor +100%,Silver +50%, Explosives protection card ,Moving Speed+1%
 • Warrior Heirloom(Back) : Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Quick Switch Gun,Fall No Damage

VIP Store៖

 • Rocky(Shotgun) 8 stars:  Gods Series , Excellent Mobility ,High Damage, High stability , Super high piercing ,Quick Reload and Switch Gun, Super fast blasting rate , Exclusive skills – the sky:, PVP mode can actively release the prosthesis , prosthesis can be used as a bunker to resist damage , can also confuse the enemy to attract firepower , full PVE mode damage bonus

New Honor Hall ៖

 • Marshal-God(Shotgun) :Marshal Series,No Sale , Will not log in to the mall ,Honor debut exclusive tips , The first pair of wearing a shotgun ,High Damage ,shooting fast,Quick Switch Gun , Large capacity of the clip ,Moving fast, Excellent stability , Super strong armor , Special kill icon , The owner does not fall down , wears no wall , unlimited reloading clips in PVE mode , PVP exclusive skills – more killing brave: , hit can directly crush enemy armor, resulting in the temporary failure of enemy armor , Add Damage in PVE Mode
 • Marshal-Mace(Melee): Right Click must kill , Super high hit damage , Left button quick two combo , high attack range , Super high attack speed ,Add damage in PVE mode, Mummy mode super repellent , exclusive PVE skills – Drums and wallows gold: , PVE right-click power storage hammer , generate ultra-high range damage
 • Dragon-Burn(Pistol) : Honor debut exclusive tips ,Fast Shooting, High precision ,High Damage, Extremely stable ,Super Armor, F key release skills – road closure thorns , Place a thorny road ahead of yourself , Enemies in the thorn area will be affected , Continuous damage , CD time 3 minutes , Round end reset CD , This skill duel mode is not available

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី14 តុលា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Criminal(Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Escort(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Nightmare(Grenade)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Halloween Massacrs (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Sacrifice(AR)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Curse(Sniper)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី14 ខែតុលា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី10 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko