សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 591!

October 24, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី28 ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី10 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.590 ​ទៅ​ 2.1.6.591  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Black Sheep Knife (Melee)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Red Knight(Pistol)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    GALAXY SUIT(M/F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Stargaze(Sniper)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Nether(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20191028 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Conqueror(M/F), Sweed Revolver(Pistol) ,Conqueror Wing(Backdress)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191028 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Conqueror(M/F), Sweed Revolver(Pistol) ,Conqueror Wing(Backdress)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191028 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Star-Shine(AR),Conqueror(M/F), Sweed Revolver(Pistol) ,Conqueror Wing(Backdress)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Star-Shine(AR) :Ballistic stability|Quick Reload |Shooting speed|Pneumatic armor|High mobility|Hit enemy can recover 2 bullets|Add Damage some PVE mode
  • Conqueror(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+1%
  • Conqueror Wrist(Handdress) : Honor +20%|Quick Switch Gun 50%
  • Conqueror Crown(Headdress): Honor +20%|Reduce Damage on Head
  • Conqueror Wing(Backdress) : Can fly in chat room|Moving Speed +3%|Assault rifleBullet +6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

 

 

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី28 តុលា 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Battle(Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Escort(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Nightmare(Grenade)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Conqueror Mask(Facedress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Sacrifice(AR)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Curse(Sniper)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី14 ខែតុលា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី10 ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko