ការប្រកួត NET 2019 តំបន់ទី5 បានមកដល់ហើយ!!!

November 14, 2019

ការប្រកួតនៅតំបន់ទី៥ បានចាប់ផ្តើមហើយដោយនៅថ្ងៃទី១៥ ដោយមានជ្រមុះខេត្ត/ក្រុង សម្រាប់យកទៅប្រកួត LIVE នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩

សម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី១៥ ដែលមានក្រុងប្រកួតជ្រមុះទាំងអស់ ១៧ ក្រុម ដែលនៅភ្នំពេញមាន ១២ ក្រុម:

FiveMilitary

OrtJesKlaxh

Glorious

KingAttack2

Security X

9mmTeam

EndGame

DengSrabHai

Vigorously

NeverCareII

ITF_Gaming

FiveFighter

ក្រុមដែលនៅខេត្តកណ្តាលមាន ៤​ ក្រុម:

Revenge_ArmY

TeamSamMes

The_Mythical

Will_Show_You

ក្រុមចុងក្រោយដែលនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺ ក្រុម The_Military ជាប់លេង LIVE​

 

ជួបគ្នានៅទីនោះ កុំភ្លេចចូលរួមទស្សនា គាំទ្រកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យ e-Sports  អោយមានការរីកចំរើន និងលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយការលេងកីឡា ។