សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 592!

November 16, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18 វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មីវគ្គ​ (Bomb Mode) 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី18 វិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី01 ធ្នូ ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.591 ទៅ​ 2.1.6.592 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Goddess Blade(Melee)(60ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Goal-Double Kill(Pistol)(60ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Dragon Claw(Wristdress)(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     End of Domsday(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន     M82A1 Bullet Card (1000)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Glory Star(Bazooka)(60ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Blue Wings(Backdress)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Della(M)/Leah(F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Thunder God(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20191118  1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Frozen M4A1(AR),Withered Wings(Back),Poison Wither(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191118 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Frozen M4A1(AR),Withered Wings(Back),Poison Wither(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191118 1st Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Cool-Breeze(Pistol),Dew Blaster(Shotgun),Frozen M4A1(AR),Withered Wings(Back),Poison Wither(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Cool-Breeze(Pistol)​ : High Damage,Fast Shooting , High stability , High Piercing ,one Shoot two Bullet , Fast rate of fire , TA to Dance in one hit kill ,Quick Switch Gun
  • Dew Blaster(Shotgun) : Single fire ,High Damage , Unlimited backup magazine in full mode, Add Damage on Some PVE Mode
  • Frozen M4A1(AR) : High Damage ,Fast Shooting, High armor piercing ability ,Quick Reload ,Quick Switch Gun, Long clips have high bomb load ,Kill Get HP Back , Add Damage on Some PVE Mode
  • Withered Wings(Back) : Moving Speed +3%,AR Bullet +6,Pistol Bullet +6,Honor +100%,Fall No Damage
  • Poison Wither(M/F) : Honor +100%,Silver +50%,Dance Recover +10%mMoving Speed+1%

New VIP ៖

  • Devil-Wither(AR) : God series ,High Damage ,Fast Shooting , Special kill icon , hit target in PVP mode , steal enemy HP limit , reset the effect after the end of the small game , can superimpose other HP limit items , steal the upper limit of HP will not exceed 10 points , the same enemy Can only steal once , PVE withering aura

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី18 ខែវិច្ឆិកា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko