សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 593!

November 30, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី02 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2019 ។

  • ផែនទីថ្មី

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី02 ខែធ្នូ ដល់ ថ្ងៃទី15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.592 ​ទៅ​ 2.1.6.593  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Twins(Melee)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv2 (125សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Diablo Laser(x2 Pistol)(60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

6. 2600 AK Gold  បាន    Destroyer-X(Assault)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Sage Killer(M/F)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  King Poison(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20191028 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Marbles(Slingshot),Ocean-Vortex(Grenade),Dragon Sing(Assault),Glory Glass(M/F),Frosty Bone Wing(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191028 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Marbles(Slingshot),Ocean-Vortex(Grenade),Dragon Sing(Assault),Glory Glass(M/F),Frosty Bone Wing(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191028 2nd Pack((30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Marbles(Slingshot),Ocean-Vortex(Grenade),Dragon Sing(Assault),Glory Glass(M/F),Frosty Bone Wing(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Marbles(Slingshot) :Full power one shoot must kill, Strong suppression , Steel ball hits instantly , Strong strain , High steel ball damage , Fast accumulator , Need to equip the slingshot ammunition card
  • Glory Glass(M/F ) : Honor +100%,Silver +50%, Explosives protection card ,Moving Speed +1%
  • Frosty Bone Wing(Back) : Moving Speed +3%,Silver +100%,Honor +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី18 ខែវិច្ឆិកា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko