សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 594!

December 14, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 ធ្នូ​ ឆ្នាំ2019 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី16 ធ្នូ ដល់​ថ្ងៃ​ទី29 ធ្នូ ឆ្នាំ2019 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.593 ទៅ​ 2.1.6.594 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Wise Libra(Melee)(60ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card (1000)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Magic Abyss(Pistol)(60ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Queen Revenge(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Zero Degree(Grenade)(60ថ្ងៃ)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Missing(Backdress)(60ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Reindeer M82A1(Sniper)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Golden Cloth(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Creator-Hero(AR)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20191216 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Spirit(Melee),Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Snow Edge(M/F),Snow Dance(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191014 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Spirit(Melee),Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Snow Edge(M/F),Snow Dance(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191014 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Frozen Spirit(Melee),Frozen Heart(Pistol),Frozen Shadow(AR),Snow Edge(M/F),Snow Dance(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Frozen Spirit(Melee) : Frost Carnival Series .High Damage, High Damage,Fast Attack Speed ,Probability of Hitting Enemies Will Continue , Frozen Damage , Can be Frozen Series Weapons
  • Frozen Heart(Pistol) : Frost Carnival Series ,High Damage, Fast Fire Rate , Good Stability , High Armor Piercing, Probability of Hitting Enemies Will Continue , Frozen Damage m Can be Frozen Series Weapons
  • Frozen Shadow(AR) : Frost Carnival Series , Fast Fire Rate , Ballistic strength ,Quick Reload Gun, Piercing height ,Quick Switch Gun, Probability of Hitting Enemies Will Continue , Frozen Damage , Can be Frozen Series Weapons
  • Snow Edge(M/F) : Honor +100%,Silver +50%, Explosive protection card ,Moving Speed+1%
  • Snow Dance(Back) : Moving Speed +3%,AR Bullet+6,Honor +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun

VIP Store៖

  • Diana(AR) 8 stars:  Gods Series , Fast firing speed , Quick Switch Gun , Quick Reload , High damage , Strong stability , Right-click auto-recharge full , Can launch arrows , Hit the enemy and cause super high damage , Add Damage on some PVE mode

New Honor Hall ៖

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី16 ធ្នូ 2019 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Adventure(Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Adventure(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Starry Abyss(Slingshot)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Starry Sky(Sub-Gun) (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Starry (AR)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Golden Rose(MouthDress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 ខែមករា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko