សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 595!

December 28, 2019

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2019 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ដល់ ថ្ងៃទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.594 ​ទៅ​ 2.1.6.595  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Luna Love(Dance Card)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv3 (150សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ M82A1 Bullet Card (1000គ្រាប់)

4. 1200 AK Gold  បាន    Doom(Skill Book)*3

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Night Stalker(M/F) (30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Magnificent(Pistol)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Dragon Roar(Assault)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20191230 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),Assassinator(Shotgun),Song Shadow(Sniper),Heart Beat(M/F),Heaven Wing(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20191230 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),Assassinator(Shotgun),Song Shadow(Sniper),Heart Beat(M/F),Heaven Wing(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20191230 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Gear Duke(Assault),Assassinator(Shotgun),Song Shadow(Sniper),Heart Beat(M/F),Heaven Wing(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Heart Beat(M/F) :Honor+100%,Silver +50%,Dance Recover+10%,Moving Speed+1%
  • Heaven Wing(Back) : Moving Speed +5%,Silver +100%,Fall No Damage,Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី16 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2019  ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko