សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 596!

January 17, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 មករា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 មករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី9 កុម្ភះ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.595 ទៅ​ 2.1.6.596 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Diablo Moon(Melee)(60ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card (1000)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Diablo USP(2xPistol)(60ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     13 Year Personality(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Dragon(Assault)(60ថ្ងៃ)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Honor Scroll(*30)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Phoenix(Backdress)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Dragon Eye(Sniper)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20200120 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Last Love(Melee),Love Life(Sniper),Pink Love(AR),Lover Dance(M/F),Feather Concentric(M/F Backdress)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200120 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Last Love(Melee),Love Life(Sniper),Pink Love(AR),Lover Dance(M/F),Feather Concentric(M/F Backdress)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200120 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Last Love(Melee),Love Life(Sniper),Pink Love(AR),Lover Dance(M/F),Feather Concentric(M/F Backdress)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Last Love(Melee) : High Damage| Fast attack speed | Large attack range | Left-click triple combo attack | Right-click to kill | Right-click Charged Attack | Hits will ignite the enemy | Cause burn damage |Add Damage on Some PVE Mode
  • Love Life(Sniper) : Quick Switch Gun| Quick Reload Bullet|Ammunition Large quantities| Blind precision | Kill enemies to restore 4 of ammunition | Add Damage on Some PVE Mode
  • Pink Love(AR) : Double shot | Very fast rate of fire | Quick Reload Bullet | Quick Switch Gun |High Amor| Strong stability | Super high rate of fire and ammunition load under PVE | High maneuverability and reload speed in PVE | High damage bonus in PVE
  • Lover Dance(M/F) :Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover +10%|Moving Speed+1%
  • Feather Concentric(Backdress) : Moving Speed +3%|AR Bullet +6|Pistol Bullet +6|Honor +100%|Fall No Damage

VIP Store៖

  • Phantom(Sub-Gun) 8 stars:  Origin Series | Elemental Weapon | First Armor Weapon |High Damage| Super fast rate of fire | Super stability | Super fast change speed | Exclusive kill effects | Exclusive kill icon | Switchable shooting mode | Left button mode dual fire mode | Super explosive power | Right Shot | Super precision | One-person muzzle flame / orange soul heart effect | Cannot take effect

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែមករា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី23 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko