របៀបចុះឈ្មោះប្រកួត AK2 Cybernet Showdown 2020

January 28, 2020

  • ចូលទៅកាន់ mysabay.com ហើយ login នូវ Account របស់អ្នក​​​​​​​​​​​

  • ជ្រើសរើសពាក្យថា”ការប្រកួត” នឹងឃើញវិញ្ញាសារ 1 ដែលអ្នកអាចរើសបាន AK2 Cybernet Showdown 2020

  • ចុចលើផែនទីដើម្បីចុះឈ្មោះ

  • បំពេញឈ្មោះក្រុម លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រកួត និងរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ លិខិតស្នាក់នៅ

  • នៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហើយវានិងមានពាក្យថា”ក្រុមត្រូវបានបង្កើតបានជោគជ័យ” ។​ បន្ទាប់មក​អ្នកចុចទៅលើពាក្យថា “អញ្ជើញ” ដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកចូលក្រុម​ ។

 

 

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹងជា​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168/ 015 294 168