សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 597!

February 8, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី10 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី23 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.596 ​ទៅ​ 2.1.6.597  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      Diamond VIP(Background)(60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment lv3 (150សន្លឹក)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ M82A1 Bullet Card (1000គ្រាប់)

4. 1200 AK Gold  បាន    Diamond VIP(Armlet)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Platinum Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Platinum Star(Crossbow)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Diamond Star(Assault))(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200210 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Spring Comet(Shotgun),Spring FN2000(Assault),Blue Wings(Backdress),Cool Music(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200210 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Spring Comet(Shotgun),Spring FN2000(Assault),Blue Wings(Backdress),Cool Music(M)/F) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200210 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Spring Comet(Shotgun),Spring FN2000(Assault),Blue Wings(Backdress),Cool Music(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែមករា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី23 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko