តារាងប្រកួត AK Online សម្រាប់ខែមិថុនា

June 20, 2012

ការ​ប្រកួត​ជុំទី១

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 23/06/2012 8h:00 NeverCare 6 Vs 0 Fight Until The End
A2 23/06/2012 8h:00 TerMiNal 10 Vs 4 Jek Kjey
A3 23/06/2012 9h:00 Jek Kits 7 Vs 9 PowerOfCBD
A4 23/06/2012 9h:00 GreatSe7en 6 Vs 0 FantaFamily
A5 23/06/2012 10h:00 Sloy9 4 Vs 7 TheHellGate
A6 23/06/2012 10h:00 TeamMaMat 7 Vs 5 WorldNetPP
A7 23/06/2012 11h:00 Kamongdo 6 Vs 7 LeGend of CPR
A8 23/06/2012 11h:00 Extreme X Evils 2 Vs 7 Born of PvP

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី២(វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 23/06/2012 14h:00 NeverCare 8 Vs 5 TerMiNal
B2 23/06/2012 14h:00 PowerOfCBD 2 Vs 8 GreatSe7en
B3 23/06/2012 15h:00 TheHellGate 8 Vs 2 TeamMaMat
B4 23/06/2012 15h:00 LeGend of CPR 0 Vs 6 Born of PvP

 

ការ​ប្រកួត​ជុំទី៣(វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

Match Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 23/06/2012 16h:00 NeverCare 10 Vs 4 GreatSe7en
C2 23/06/2012 16h:00 TheHellGate 9 Vs 3 Born of PvP