សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 599!

March 6, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី09 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី09 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី23 ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.598 ​ទៅ​ 2.1.6.599  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន      M82A1 Bullet Card (1000គ្រាប់)

2. 600 AK Gold  បាន      Morning Star(Pistol) (60ថ្ងៃ)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Iron Demon(Assault) (60ថ្ងៃ)

4. 1200 AK Gold  បាន    Death Fallen Egg(*20)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Undead King(M)&Undead Queen(F)(60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Poseidon(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន  Shiny Moon(Sniper)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200309 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo-Legend(AR),Diablo-KiKo(Melee),Diablo Knight(Pistol),Diablo-SC(M/F),Diablo Light(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200309 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo-Legend(AR),Diablo-KiKo(Melee),Diablo Knight(Pistol),Diablo-SC(M/F),Diablo Light(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Diablo-Legend(AR),Diablo-KiKo(Melee),Diablo Knight(Pistol),Diablo-SC(M/F),Diablo Light(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Diablo-Legend(AR) : High Damage| Armor Piercing | Enhanced stability | Enhanced mobility |Quick Reload | PVE mode 1.8 times damage | Mummy 1 & 2 damage 1.2 times | Mumu knockback ability increased | Silver coins can be provided by owning | Automatic charge can release high explosive grenades
  • Diablo-KiKo(Melee) : Large Attack Range | High Damage
  • Diablo-SC(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+1%
  • Diablo Light(Back) : Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី24 ខែកុម្ភះ​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី22 ខែមិនា ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko