សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 601!

March 20, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23 មីនា​ ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី23 មីនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី5 មេសា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.600 ទៅ​ 2.1.6.601 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card (1000)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Death Whirl(2xMelee)(60ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     M Point Exchange Card(25-50)(*10)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Miles(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Striker(M/F)(60ថ្ងៃ)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Ender(Assault)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Dynasty-BroadSword(Melee)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Broken World(Pistol)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Dynasty-Proud(AR)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20200323 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Terror M4A1(AR),Ghost Shadow(Melee),Thriller Carnival(Grenade),Hunter(M/F),Worry(Back)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200323 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Terror M4A1(AR),Ghost Shadow(Melee),Thriller Carnival(Grenade),Hunter(M/F),Worry(Back)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200323 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Terror M4A1(AR),Ghost Shadow(Melee),Thriller Carnival(Grenade),Hunter(M/F),Worry(Back)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

  • Terror M4A1(AR) :Strong stability , shooting fast, Quick Reload , Strong mobility , Kill enemies to return HP in PVP
  • Thriller Carnival(Grenade) : High Damage , Powerful suppression , Heal yourself and teammates within the explosion range
  • Ghost Shadow(Melee): High Damage, Left-click attack speed is fast , Right-Range Attack ,Right click must kill ,add Damage on some PVE mode , Kill enemies to return HP in PVP
  • Hunter(M/F): Honor +100%,Silver +50% ,Explosive Protection Card ,Moving Speed+1%
  • Worry(Back) : Moving Speed +3%,AR bullet +6,Pistol Bullet +6,Honor +100%,Fall No Damage

VIP Store៖

  • Spirit Demon(Sub-Gun) 8 stars:  Soul Series, Monster Fox Spirit , Can’t break down、Smelt、Sand of Time , Kill to get the spirit value to unlock the attribute ,High Damage ,Super explosive power , Dense trajectory,Fast rate of fire ,Quick Reload and Switch Gun , Excellent mobility stability , add damage on Some PVE mode, Spirit Level 1—Activate Resurrection , Spirit Level 2-Activate PVE Skill , Automatic charging under PVE , Middle key releases fox spirit fire to assist in combat , Monster Fox Spirit Tracking Attacks Enemies Automatically , Spirit Level 3-Activates the effect appearance , Level 4-Activate Incentive Icon , Level 5-Activate PVP Skills , PVP Press V again while dancing , Summon Soul Form Little Monster Fox , Use the arrow keys to control , When there is an obstacle in front of the player , Unable to use skills , This skill is only available in Bomb and Ghost modes

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko