សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 602!

April 4, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី06 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី19 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.601 ​ទៅ​ 2.1.6.602  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    Elixir of love (Name Card) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន      Soul Fragment LV3​ (150)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ M82A1 Bullet Card (1000)

4. 1200 AK Gold  បាន    World Campaign(M/F)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Sphinx Wings (wings)(30ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Twin Rainbow(Bow)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន Phantom(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200406 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Bright Eye(Sniper),Frost Moon(AR) ,Li Wu -Fan(Melee) ,Oracle Wings(Wing),God-Love(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200406 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Bright Eye(Sniper),Frost Moon(AR) ,Li Wu -Fan(Melee) ,Oracle Wings(Wing),God-Love(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200406 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Bright Eye(Sniper),Frost Moon(AR) ,Li Wu -Fan(Melee) ,Oracle Wings(Wing),God-Love(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • God-Love(M/F): Honor +100%|Silver +50%|Explosive Protection Card|Moving Speed +5%
  • Oracle Wings(Wing) : Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី19 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko