សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 604!

April 17, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 ​មេសា ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 មេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី3 ឧសភា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.603 ទៅ​ 2.1.6.604 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card (1000)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    White Tiger Rune(Wristdress)(60ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     M Point Exchange Card(25-50)(*10)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Queen Revenge(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Honor Scroll(*30)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Magnificent(Pistol)(30ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Bully-World(Melee)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Diablo Glaze(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Bully-Warriors(AR)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Red Cute(M&F) : Honor +100%|Silver +50%| Explosive Protection Card |Moving Speed +1%
  • Dragon Windy(Back) : Moving Speed +3%|AR Bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

20200420 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Song Shadow(Sniper),Star-Shine(AR),Dragon Windy(Back),Red Cute(M&F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200420 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Song Shadow(Sniper),Star-Shine(AR),Dragon Windy(Back),Red Cute(M&F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200420 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Eurythmics(Pistol),Song Shadow(Sniper),Star-Shine(AR),Dragon Windy(Back),Red Cute(M&F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

New Honor Hall៖

  • Empress-World(sniper) : Soul of Wuzhu | Never limit sales | Won’t log in to the mall | Exclusive tips for the Honor hall | Exclusive incentive icon | Death does not fall |High Damage| High penetration | Unlimited range | Faster rate of fire | Strong maneuverability | Do not open mirror with sight | Strong stability |Add Damage at some PVE mode | Exclusive skills:Proud of everything | Open the mirror to display the thermal imaging effect | F key can switch this function
  • Empress-Windy(Melee) : Quick attack with left button | Large attack range | Very high attack speed | Right click to kill | PVE mode high damage bonus | Mummy Mode Super Repel | Exclusive PVE skills-posture of martial arts:| Charges cause large-scale damage
  • Commander-Spirit(Shock-Grenade) : MAT’s first shock bomb | high damage | players in the explosion range are shocked | does not conflict with high explosion thunder position
  • Judge-Detective(Sub-Gun) : Soul of Huaiying | Never limit sales | Secondary weapon | Won’t log in to the mall | Exclusive tips for the Honor Hall|High Damage| Ballistic stability |Shooting Fast| Move fast | Exclusive incentive icon | Death does not fall | Right click to launch lightsaber | Exclusive skills: Loyalty | Kill enemies to recover | Female Emperor-World Front Magazine

New Honor Hall Pack៖

នៅថ្ងៃទី20 មេសា​ 2020 នឹងមាន​ការupdateរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈថ្មីៗ ក៏ដូចជាកញ្ចប់ Spring(Honor Hall)​ដែលអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកបើកវា៖

កញ្ចប់ Spring(Honor Hall): ទទួលបាន Honor Scroll ចាប់ពី 2 ដល់ 4 រួមនិង Idol Pistol(Pistol)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Idol SMG(Sub-Gun) (3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)ងៃ)​ ឬ Starry Bangle(Headdress)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ) ឬ Starry Night(Remote Grenade)(3ថ្ងៃ ឬ7ថ្ងៃ​ ឬ15ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែមេសា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី17 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko