សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 605!

May 3, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2020 ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

 

ចាប់ពី ថ្ងៃទី04 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020 ដល់ ថ្ងៃទី17 ខែឧសភា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.604 ​ទៅ​ 2.1.6.605  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
1. 400 AK Gold  បាន    FBI(Armlet) (60ថ្ងៃ)

2. 600 AK Gold  បាន       M82A1 Bullet Card (1000)

3. 800 AK Gold  បាន     ​​ Soul Fragment LV3 (150)

4. 1200 AK Gold  បាន    Ghost Code(M/F)(60ថ្ងៃ)

5. 2400 AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*6)

6. 2600 AK Gold  បាន    Tactical Bag(Backpack)(60ថ្ងៃ)

7. 2800 AK Gold  បាន    Michael-Justice(Assault)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold  បាន Cracker-Ray(Sniper)(30ថ្ងៃ)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

20200504 2nd Pack(3days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Holy Silver Moon(Melee),Small Bone Wing(Wing),HeartBeat(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200504​ 2nd Pack(7days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Holy Silver Moon(Melee),Small Bone Wing(Wing),HeartBeat(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

  20200504​ 2nd Pack (30days): ចុះតម្លៃ10%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Battle Win(AR),Double Star(Pistol),Holy Silver Moon(Melee),Small Bone Wing(Wing),HeartBeat(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

  • Small Bone Wing(Back) : Moving Speed +3%|Silver +100%|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun
  • Heartbeat(M/F) : Honor+100%|Silver+50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+5%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែមេសា ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី17 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2020  អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko