សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 606!

May 24, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25 ​ឧសភា ឆ្នាំ2020 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី25 ឧសភា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី7 មិថុនា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.605 ទៅ​ 2.1.6.606 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card (1000)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Justic Glasses(Facedress)(60ថ្ងៃ)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     M Point Exchange Card(25-50)(*10)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Pointing(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Whale Color M4A1(AR)(60ថ្ងៃ)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Shockwave-Star(Tran-Gun)(60ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Breaking Dawn(Sub-Gun)(30ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    God-Love(M/F)(30ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Blue Spring(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Childhood Sweetheart(M&F) : Explosive Protection Card LV2|Moving Speed +2%|Dance Recover+5%| +5 HP in PVE mode
  • Love Flower(Back) : Moving Speed +5%| Explosive Protection card Lv3| Fall No damage |Quick Switch Gun +50%|Honor +100%|Silver+100%

20200525 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Resistance(Bow),XM8 Trial(AR),Monster(Pistol,Love Flower(Back),Childhood Sweetheart(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200525 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Resistance(Bow),XM8 Trial(AR),Monster(Pistol,Love Flower(Back),Childhood Sweetheart(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200525 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Resistance(Bow),XM8 Trial(AR),Monster(Pistol,Love Flower(Back),Childhood Sweetheart(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

VIP Store៖

  • Cloud(AR)8 stars:  Origin Series | Elemental Weapon of the Cloud | Extremely fast firing rate | Quick Switch Gun| Quick Reload | High damage | Excellent stability | Ultra high armor piercing | Large ammo load | Right-click automatic charge accumulation | Can launch High concentration smoke bombs | Add damage On Some PVE mode
  • ផែនទីថ្មី

​ 

  • ដើម្បីចូលទៅកាន់វគ្គនេះបានគឺតម្រូវឲ្យមានកម្រិតចាប់ពី​ 40ឡើងទៅ និងបំពេញបេសកម្ម(Quest) Our Home សិន​ ៕

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី25 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2020ដល់​ថ្ងៃ​ទី21 ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo